Nội dung: Quan hệ cổ đông

    Báo cáo thường niên các năm:

      Báo cáo thường niên năm 2017:

      Báo cáo thường niên năm 2016

      Báo cáo thường niên năm 2015

      Báo cáo thường niên năm 2014

      Báo cáo thường niên năm 2013

      Báo cáo thường niên năm 2012

   Báo cáo tình hình Quản trị các năm:

      Báo cáo tình hình Quản trị năm 2017

      Báo cáo tình hình Quản trị năm 2016

      Báo cáo tình hình Quản trị năm 2015

      Báo cáo tình hình Quản trị năm 2014

      Báo cáo tình hình Quản trị năm 2013

   Báo cáo Tài chính các năm:

     Năm 2017:

       Báo cáo Tài chính Quý 1:

       Báo cáo Tài chính Quý 2:

       Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2017

       Báo cáo Tài chính Quý 3:

       Báo cáo Tài chính Quý 4

     Năm 2016 và các năm trước:

    Đại hội Cổ đông thường niên:

     Năm 2018:

     Năm 2017:

     Năm 2016:

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

     

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn