TÀI LIỆU ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017:

 

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 

Thông báo số 47/DMCN - TCHC

   
   Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

 

THƯ MỜI HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tài liệu:

  - Báo cáo hoạt động của HĐQT 2016 và Kế hoạch năm 2017

 - Báo cáo SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017

 - Báo cáo hoạt động của BKS 2016 và Kế hoạch 2017

 - Báo cáo Kế hoạch tiền lương trình ĐHĐCĐ năm 2017

 - Thực hiện các chi tiêu 2016 và Kế hoạch 2017

 - Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán

 - Tờ trình không phân phối lợi nhuận năm 2017

 - Tờ trình về tiền lương

 - Tờ trình thông qua BCTC 2016 đã kiểm toán

 - Tờ trình ĐHĐCĐ bổ sung nghành nghề kinh doanh

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

GIẤY XÁC NHẬN

 

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC

 

 

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị

 

                 Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc

 

 

 

Tên cổ đông: ............................................... .......................................................................

 

Tên của người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):……………………………

 

CMND/ĐKKD số: .................... Ngày cấp: ............................... Nơi cấp:.......................

 

Địa chỉ:.................................................................................................................................

 

Hiện đang sở hữu: ..................cổ phần (Bằng chữ:………………………………………

 

 ………………………………………………….......................................................................... )

 

Căn cứ Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty DMC-Miền Bắc vào ngày 20/4/2017, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

 

1. Trực tiếp tham dự                                                                     

 

2.  Ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây:

 

Họ và tên: .................................................... .......................................................................

 

CMND số: .................................. Ngày cấp: ............................... Nơi cấp:.......................

 

Địa chỉ:.................................................................................................................................

 

Chức vụ (nếu đại diện cho tổ chức):................................................................................

 

Hoặc ủy quyền cho một trong các ông/bà có tên dưới đây:

 

 1. Ông Vũ Đức Thọ – Chủ tịch HĐQT;                                                   
 2. Ông Trần Khắc Ngư – UV HĐQT, Giám đốc;                              
 3. Ông Vũ Thanh Quang – UV HĐQT;                                              
 4. Bà Lương Nguyễn Minh Phượng – UV HĐQT;                            
 5. Ông Nguyễn Minh Hải – UV HĐQT, Chủ tịch Công đoàn;       
 6. Ông Nguyễn Phúc Hoa – Phó Giám đốc;                                      
 7. Ông Lê Văn Tuấn – Phó Giám đốc.                                               
 8. Ông Nguyễn Việt Thắng – Phó Giám đốc.                                    

 

 

 

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc năm 2017 và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc nội dung của Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

 

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty DMC-Miền Bắc.

 

Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

 

                       

 

 

 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

      (Ký và ghi rõ họ tên)

..........., ngày ...... tháng ...... năm 2017                   

 

NGƯỜI  THAM DỰ/ỦY QUYỀN

(Ký (đóng dấu) và ghi rõ họ tên)

 

 

                                                  

 

 

 

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN

VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ-CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM

DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

 

 

 

Thời gian: 8h 30 ngày 20/4/2017 (thứ 5)

 

Địa điểm: Nhà Đa năng Công ty (Yên Viên)

 

                                               

 

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

8h00 - 8h30

 • Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông

Ban tổ chức

và Ban KTCĐ

8h30 - 9h00

 • Văn nghệ chào mừng

 

Đoàn văn nghệ

9h00 - 9h10

 • Khai mạc đại hội

ü  Chào cờ.

ü  Tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu khách mời.

ü  Bầu Đoàn chủ tịch.

 

Ban tổ chức

 

9h10 - 9h20

- Giới thiệu Tổ Thư  ký; Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Chủ tọa

- Trưởng Ban KT tư cách CĐ

9h20 - 9h25

Thông qua nội dung chương trình đại hội.

Chủ tọa

9h25 - 10h55

Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

Giám đốc

10h55 - 10h10

Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2016 và KH năm 2017.

Chủ tịch HĐQT

10h10 - 10h20

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và KH  năm 2017.

Trưởng BKS

10h20 - 10h35

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận năm 2016.

Kế toán trưởng

10h35 - 10h45

- Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và trình chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017.

TP. TCHC

10h45 – 10h55

Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh về tổ chức sự kiện.

Giám đốc

10h55 – 11h00

Trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

Trưởng BKS

11h00 - 11h10

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu

11h10 - 11h15

Thông qua nghị quyết đại hội.

TK đại hội

11h15 - 11h20

Bế mạc đại hội.

Ban tổ chức

 

 

 

     

 

               TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

                  CHỦ TỊCH

 

         

 

 

 

                                                                                                                 (Đã ký)

 

 

 

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn