ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2014 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

 

 

 

 

 

 

 

1. THƯ MỜI HỌP

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

 

 

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN

VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ-CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM

DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 


Hà Nội, ngày  28  tháng  3  năm 2014

 

 

THƯ MỜI HỌP

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

 

 

  Kính gửi:  Quý cổ đông là CBCNV thuộc Công ty mẹ DMC/các đơn vị

 

thành viên/trực thuộc Tổng công ty DMC

 

và các phòng, xưởng thuộc Công ty DMC-Miền Bắc  

 

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

 

 

 1. 1.      Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc đến ngày đăng ký cuối cùng là ngày 31 tháng 3 năm 2014.
 2. 2.      Thời gian       : 13h30, ngày 18/4/2014 (thứ 6);
 3. 3.      Địa điểm        : Nhà Đa năng, Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc

 

  Thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

 

 

 1. 4.      Nội dung đại hội:

 

-       Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

 

-       Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014;

 

-       Báo cáo hoạt động BKS năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

 

-       Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và trình chế độ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2014;

 

-       Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013;

 

-       Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn nhân sự thay thế UV HĐQT;

 

-       Trình ĐHĐCĐ bầu nhân sự thay thế Uỷ viên Ban kiểm soát;

 

-       Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC  năm 2014;

 

-       Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

 

 1. 5.      Tài liệu đại hội: Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty DMC-Miền Bắc sẽ được đăng tải tại website của Công ty: www.pvdmcn.com.vn  từ ngày 01/4/2014. Kính mời các quý vị cổ đông tham khảo để đóng góp ý kiến cho Đại hội.
 2. 6.      Để công tác tổ chức đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự đại hội hoặc ủy quyền tham dự đại hội theo số fax 04.38780902, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc gửi thư theo địa chỉ: Phòng TCHC, Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc, thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội trước 16h00, ngày 14/4/2014.
 3. 7.      Cổ đông không thể đến tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho một trong các ông/bà có tên trong mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm theo.
 4. 8.      Khi đến tham dự đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời họp và CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền.

 

Rất mong sự hiện diện của Quý vị để đại hội thành công tốt đẹp.

 

Trân trọng.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

2. GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                           ……,ngày……..tháng……năm 2014

 

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị

                 Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc

 

Chúng tôi gồm:

 

TT

Họ và tên

CMND/ĐKKD

(số, ngày cấp, nơi cấp)

Địa chỉ

SL cổ phần sở hữu

Ký và ghi rõ họ tên

1

……..

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

……..

 

 

Là cổ đông của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc.

Căn cứ Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty DMC-Miền Bắc vào ngày 18/4/2014, chúng tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự                                                                     

2.  Ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây:

Họ và tên: ............................................................................................................................

CMND số: .................................. Ngày cấp: ............................... Nơi cấp:.......................

Địa chỉ:.................................................................................................................................

Chức vụ (nếu đại diện cho tổ chức):................................................................................

Hoặc ủy quyền cho một trong các ông/bà có tên dưới đây:

 1. Ông Vũ Đức Thọ – Chủ tịch HĐQT;                                       
 2. Ông Trần Khắc Ngư – UV HĐQT, Giám đốc;                  
 3. Ông Nguyễn Thế Hoành – UV HĐQT;                              
 4. Bà Lương Nguyễn Minh Phượng – UV HĐQT;                
 5. Bà Đỗ Thị Thanh – UV HĐQT, Chủ tịch Công đoàn;     
 6. Ông Nguyễn Phúc Hoa – Phó Giám đốc;                          
 7. Ông Lê Văn Tuấn – Phó Giám đốc.                                   

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc năm 2014 và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc nội dung của Đại hội tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty DMC-Miền Bắc.

Chúng tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được chúng tôi ủy quyền trên đây.

                       

 

 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

..........., ngày ...... tháng ...... năm 2014  

 

    TM.NGƯỜI  THAM DỰ/ỦY    QUYỀN

(Ký (đóng dấu) và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý : Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CMND/ĐKSH, nơi cấp và ngày cấp CMND/ĐKSH của Người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho thành viên  HĐQT, BGĐ, Chủ tịch Công đoàn DMC-Miền Bắc thì  đánh dấu (x) vào ô tương ứng. Vui lòng fax theo số 04.38780902 hoặc mail về địa chỉ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc gửi xác nhận tham dự/ủy quyền về Phòng TCHC, Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc, thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội trước ngày 14/4/2014.

 

 

 

 

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC

 

 

 

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị

                 Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc

 

Tên cổ đông: ............................................... .......................................................................

Tên của người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):……………………………

CMND/ĐKKD số: .................... Ngày cấp: ............................... Nơi cấp:.......................

Địa chỉ:.................................................................................................................................

Hiện đang sở hữu: ..................cổ phần (Bằng chữ:………………………………………

 ………………………………………………….......................................................................... )

Căn cứ Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty DMC-Miền Bắc vào ngày 18/4/2014, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự                                                                     

2.  Ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây:

Họ và tên: .................................................... .......................................................................

CMND số: .................................. Ngày cấp: ............................... Nơi cấp:.......................

Địa chỉ:.................................................................................................................................

Chức vụ (nếu đại diện cho tổ chức):................................................................................

Hoặc ủy quyền cho một trong các ông/bà có tên dưới đây:

 1. Ông Vũ Đức Thọ – Chủ tịch HĐQT;                                    
 2. Ông Trần Khắc Ngư – UV HĐQT, Giám đốc;               
 3. Ông Nguyễn Thế Hoành – UV HĐQT;                             
 4. Bà Lương Nguyễn Minh Phượng – UV HĐQT;              
 5. Bà Đỗ Thị Thanh – UV HĐQT, Chủ tịch Công đoàn;   
 6. Ông Nguyễn Phúc Hoa – Phó Giám đốc;                          
 7. Ông Lê Văn Tuấn – Phó Giám đốc.                                   

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc năm 2014 và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc nội dung của Đại hội tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty DMC-Miền Bắc.

Chúng tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được chúng tôi ủy quyền trên đây.

 

 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

..........., ngày ...... tháng ...... năm 2014  

 

    TM.NGƯỜI  THAM DỰ/ỦY    QUYỀN

(Ký (đóng dấu) và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý : Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CMND/ĐKSH, nơi cấp và ngày cấp CMND/ĐKSH của Người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho thành viên  HĐQT, BGĐ, Chủ tịch Công đoàn DMC-Miền Bắc thì  đánh dấu (x) vào ô tương ứng. Vui lòng fax theo số 04.38780902 hoặc mail về địa chỉ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc gửi xác nhận tham dự/ủy quyền về Phòng TCHC, Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc, thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội trước ngày 14/4/2014.

 

 

3. CHƯƠNG TRÌNH

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

 

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN

VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ-CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM

DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

 

 

Thời gian: 13h 30 ngày 18/4/2014

Địa điểm: Nhà Đa năng Công ty (Yên Viên)

                                               

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

13h30 - 14h00

 • Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông.

 

Ban KT

tư cách CĐ

14h00 - 14h15

 • Khai mạc đại hội

-  Chào cờ.

-  Tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu khách mời.

-  Bầu Đoàn chủ tịch.

Ban tổ chức

 

 

 

14h15 - 14h25

- Giới thiệu Tổ Thư  ký; Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Chủ tọa

- Trưởng Ban KT tư cách CĐ

14h25 - 14h30

Thông qua nội dung chương trình đại hội.

Chủ tọa

14h30 - 15h00

Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.

Giám đốc

15h00 - 15h15

Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2013 và KH năm 2014.

Chủ tịch HĐQT

15h15 - 15h25

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và KH  năm 2014.

Trưởng BKS

15h25 - 15h35

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

Kế toán trưởng

15h35 - 15h50

- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013.

- Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 và trình chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014.

- Đoàn chủ tịch

 

- TP. TCHC

15h50 - 15h55

Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn nhân sự thay thế UV HĐQT.

Chủ tịch HĐQT

15h55 - 16h00

Trình ĐHĐCĐ bầu nhân sự thay thế Uỷ viên Ban kiểm soát.

Đoàn chủ tịch

16h00 - 16h05

Trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014.

Trưởng BKS

16h05 - 16h15

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu

16h15 - 16h25

Thông qua Nghị quyết đại hội.

TK đại hội

16h25 - 16h30

Bế mạc đại hội.

Ban tổ chức

     

                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                          CHỦ TỊCH

        

 

    

                                                              (Đã ký)

 

 

                                                                        Vũ Đức Thọ       

 

 

 

 

 

4.TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2013 VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2014

 

 

 

 

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN

VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ-CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM

DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Số:  127 /BC - DMC-MB

Hà Nội, ngày  21  tháng 3  năm 2014

 

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2013 VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2014

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

 

PHẦN 1: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013

 

Năm 2013 tình hình kinh tế ở trong nước và thế giới vẫn còn rất nhiều khó khăn đã tác động lớn đến các doanh nghiệp nói chung cũng như Công ty DMC - Miền Bắc nói riêng. Bên cạnh đó nguồn vốn hạn hẹp, nguồn nguyên liệu ngày càng khan hiếm, thị trường tiêu thụ chậm là khó khăn rất lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty DMC - Miền Bắc trong năm 2013. Tuy nhiên, DMC – Miền Bắc vẫn có một số lợi thế nhất định: DMC – Miền Bắc luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ tích cực, chỉ đạo cụ thể, sát sao của lãnh đạo và các ban của Tổng công ty; Tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty DMC – Miền Bắc luôn có tinh thần đoàn kết, thống nhất và luôn quyết tâm hoàn thành tốt công việc được giao. Nhờ những thuận lợi đó, Công ty DMC – Miền Bắc đã hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.

Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013, HĐQT đã tổ chức các phiên họp HĐQT thường kỳ, bất thường và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản…và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể:

 1. 1.     Công tác quản lý, điều hành của HĐQT:

- Hàng quí, HĐQT đã phối hợp với Ban Kiểm soát kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty và Công ty con. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của đơn vị, kịp thời đưa ra các chủ trương, chỉ đạo sát sao, kịp thời giúp Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

- HĐQT Công ty luôn tập trung công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh triển khai theo đúng các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng như theo đúng qui định của pháp luật;

- Đã xây dựng mới và sửa đổi bổ sung một số quy chế, quy định nội bộ của Công ty theo các quy chế, quy định của Tổng công ty và phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty (như Quy chế Tiền lương, tiền thưởng mới và ban hành Quy định về quản lý công nợ phải thu,...).

- HĐQT Công ty đã xây dựng bản Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025. 

- Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 cho Công ty DMC - Miền Bắc.

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Trước tình hình nguồn nguyên liệu chính là Barite ngày càng cạn kiệt, HĐQT Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư nhà máy chế biến CaCO3 tại Nghệ An, nhằm tìm hướng đi mới cho Công ty.

- Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2014, tổng kết công tác năm 2013, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư:

Năm 2013, với mục tiêu phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích của các cổ đông, HĐQT đã luôn quan tâm, theo dõi và có những chỉ đạo tích cực, kịp thời đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

2.1. Hoạt động SXKD:

- Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 theo kế hoạch với doanh thu đạt 241,98 tỷ đồng (đạt 111% KH); Lợi nhuận trước thuế: 8,67 tỷ đồng (đạt 108,37% KH); Lợi nhuận sau thuế đạt 6,44 tỷ đồng (đạt 107,33% KH).

- Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty, cũng như các cuộc họp giữa lãnh đạo Tổng công ty với DMC - Miền Bắc để nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó có những chỉ đạo sát sao trong đường lối sản xuất kinh doanh của Công ty; đồng thời xem xét và đánh giá việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Tổng công ty.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch năm 2014 trình Tổng công ty chấp thuận.

- Phối hợp cùng BKS Công ty xem xét tình hình hoạt động của của Công ty để có những chủ trương và giải pháp giải quyết kịp thời các vấn đề chưa phù hợp các nghị quyết và định hướng phát triển của Công ty.

2.2. Hoạt động đầu tư:

Năm 2013, Công ty đã hoàn thành việc đầu tư 01 máy phân tích kích thước hạt tự động để kiểm soát chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và 01 xe nâng hàng 03 tấn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ quí III/2013, Công ty DMC - Miền Bắc đã bắt đầu triển khai nghiên cứu Dự án đầu tư nhà máy chế biến CaCO3 tại Nghệ An, đến cuối năm 2013 HĐQT đã có nghị quyết chấp thuận chủ trương nhận chuyển nhượng dự án Nhà máy chế biến bột đá trắng CaCO3 tại khu công nghiệp Nam Cấm, tỉnh Nghệ An;

Nhằm mục tiêu phát triển bền vững, ổn định lâu dài hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty DMC - Miền Bắc đã chỉ đạo tích cực tìm kiếm các mỏ nguyên liệu cho hoạt động sản xuất của Công ty, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Công ty vẫn chưa tìm được mỏ nguyên liệu có trữ lượng và chất lượng để đầu tư.

3.   Các công việc khác:

- Chỉ đạo Người đại diện vốn quản lý hiệu quả phần vốn góp của DMC - Miền Bắc tại Công ty CP Đầu tư và Khai thác Barite Bắc Kạn.

- Quan tâm chăm lo đến sức khỏe, đời sống của CBCNV, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

 

PHẦN 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

          Năm 2014 là một năm rất khó khăn đối với DMC - Miền Bắc (bối cảnh nền kinh tế vẫn còn rất khó khăn, nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất của Công ty ngày càng khan hiếm), do đó các chỉ tiêu kế hoạch đưa ra sẽ là thách thức rất lớn đối với DMC - Miền Bắc. Để thực hiện tốt kế hoạch 2014, HĐQT đã đề ra phương hướng hoạt động và các nhiệm vụ cụ thể:

1. Hoạt động quản lý, điều hành:

- Tiếp tục thực hiện chức năng quản lý của HĐQT; tăng cường phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban Giám đốc; giữa các phòng, xưởng trong Công ty nhằm tạo ra tính tự chủ, năng động và hiệu quả trong hoạt động của mình.

- Chỉ đạo xây dựng tính chuyên nghiệp, tính chủ động, tính sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng xây dựng các qui chế quản lý nội bộ còn thiếu đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BKS để kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;

2. Công tác tổ chức, nhân sự:

- Chủ động sắp xếp, bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu công việc, đảm bảo hoạt động hiệu quả và phù hợp với quy định pháp luật;

- Chỉ đạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ, cũng như năng lực chuyên môn của các CBCNV;

3. Về sản xuất kinh doanh và đầu tư:

3.1. Về sản xuất kinh doanh:

- Trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của DMC - Miền Bắc;

- Tổ chức triển khai điều hành hoạt động SXKD hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, cụ thể: doanh thu đạt 238 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,9 tỷ đồng.

- Tiếp tục chỉ đạo việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu nhằm ổn định sản xuất;

- Đẩy mạnh tìm kiếm các thị trường mới cho các sản phẩm truyền thống của Công ty; đồng thời, mở rộng hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa các mặt hàng kinh doanh.

3.2. Về đầu tư:

- Tiếp tục giám sát chặt chẽ và chỉ đạo nghiên cứu Dự án đầu tư nhà máy chế biến CaCO3 tại Nghệ An; nghiên cứu cơ hội đầu tư sản xuất Bentonite tẩy trắng.

- Tiếp tục chỉ đạo tìm kiếm các mỏ nguyên liệu mới phục vụ cho hoạt động sản xuất của Công ty.

 1. 4.  Công tác quản lý vốn, đầu tư tài chính

- Kiểm soát chặt chẽ các loại chi phí. Nâng cao hiệu quả SXKD; đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty DMC - MB;

- Giám sát chặt chẽ việc huy động và sử dụng vốn đầu tư đảm bảo an toàn và hiệu quả.

- Phê duyệt quỹ lương, đơn giá tiền lương năm 2014 cho Công ty.

- Tăng cường chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, kiểm soát không để phát sinh nợ phải thu khó đòi;

- Chỉ đạo quản lý hiệu quả phần vốn của DMC - Miền Bắc đầu tư vào các doanh nghiệp khác.

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí; kiểm soát dòng tiền, đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD.

 1. 5.     Các nhiệm vụ  khác:

- Tăng cường công tác quản trị, giữ vững vai trò là cơ quan quản lý cao nhất Công ty;

- Thực hiện giám sát chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban lãnh đạo Công ty trong việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2014 và những năm tiếp theo;

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát Công ty để kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty phù hợp với luật pháp và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Đức Thọ

 

 

 

 

 5. BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2014

 

 

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN   

VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM   

DÀU KHÍ DMC – MIỀN BẮC

 

Số:   128  /BC-DMC-MB

   Hà Nội, ngày  21   tháng 3   năm 2014

 

 

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2014

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

 

Phần I: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

 1. 1.     Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2013 Ban kiểm soát đã triển khai toàn diện kế hoạch hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Qua công tác giám sát các hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã góp một phần quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013. Về nhân sự và nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban không có gì thay đổi. Tuy nhiên, từ ngày 01/02/2013, bà Nguyễn Thị Minh Hằng thôi không giữ chức Trưởng ban chuyên trách mà chuyển sang làm kiêm nhiệm.

Cụ thể như sau:

-         Bà Nguyễn Thị Minh Hằng, Trưởng ban: Phụ trách chung hoạt động của Ban kiểm soát - là đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến BKS; Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát toàn bộ các hoạt động tài chính, hoạt động SXKD của Công ty.

-         Bà Đào Thị Minh Thùy - Thành viên kiêm nhiệm BKS: Chịu trách nhiệm kiểm soát việc chấp hành các chế độ chính sách liên quan đến người lao động như: hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội...

-         Bà Lê Thị Thanh Huyền - Thành viên BKS: Chịu trách nhiệm kiểm soát các hoạt động Đầu tư XDCB, các hợp đồng kinh tế.

Kết quả hoạt động của BKS trong năm 2013 như sau:                                      

-       Công tác giám sát : Thực hiện giám sát việc chấp hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT TCT DMC; Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ; Việc ban hành các Nghị quyết/Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; Tổ chức nhân sự; Quy chế quản lý nội bộ; các hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính của HĐQT DMC-MB, giám sát hoạt động của Ban GĐ trong việc điều hành các hoạt động SXKD; Việc chi tiêu tài chính, tuyển dụng nhân sự v.v...

-       Công tác kiểm tra và các công tác khác:  Xem xét việc thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra trước.

-       Cùng với các phòng ban chức năng thực hiện việc kiểm tra chuyên đề như: Kiểm tra công tác tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ; kiểm tra công tác quản lý chi phí; thường xuyên đôn đốc các phòng chức năng trong việc giám sát chặt chẽ các khoản chi phí, đối chiếu, thu hồi công nợ; thẩm  định báo cáo tài chính năm 2013 trình ĐHĐCĐ...vv.

 1. 2.     Báo cáo giám sát các hoạt động của Công ty

2.1. Hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị DMC-MB gồm 5 thành viên trong đó gồm Chủ tịch HĐQT chuyên trách và 04 ủy viên kiêm nhiệm.

Trong năm 2013, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp HĐQT thường kỳ và 01 phiên họp bất thường, đồng thời lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức/quản lý của DMC-MB, đầu tư, ban hành các quy chế, quy định quản lý và các vấn đề thuộc thẩm quyền như: Giám sát và chỉ đạo Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của TCT DMC, Nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT DMC-MB nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Công ty DMC-MB.

-                     Nhìn chung HĐQT Công ty đã hoạt động tích cực, tuân thủ nghị quyết của ĐHĐCĐ, quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, lãnh đạo chỉ đạo thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã đi đúng trọng tâm về  vấn đề: đó là  các giải pháp thúc đẩy sự tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thu nhập cho người lao động.

2.2. Hoạt động của Ban Giám đốc

Xác định được tình hình khó khăn chung của kinh tế vĩ mô, ngay từ đầu năm  Ban GĐ đã quyết liệt chỉ đạo các phòng chức năng xây dựng kế hoạch và các biện pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch. Trong Ban GĐ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí, phối hợp cùng với các thành viên HĐQT làm việc với từng phòng xưởng trong Công ty để nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Hàng tuần Ban GĐ tổ chức họp giao ban có sự tham gia của HĐQT để cùng thảo luận, tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc; do vậy những chủ trương cần sự phê duyệt của HĐQT thường được xử lý kịp thời, đảm bảo tiến độ.

          Nhìn chung trong năm 2013, Ban GĐ đã tuân thủ đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT DMC , HĐQT Tập đoàn; Chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động của Công ty, đặc biệt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo mức thu nhập bình 9 trđ/người/tháng; tích cực tìm hướng đi mới cho việc ổn định và phát triển nguồn nguyên liệu tuy hiệu quả một số còn hạn chế.

         

 1. 3.     Tình hình quản lý vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý các quỹ tài chính tập trung của Công ty qua báo cáo tài chính năm 2013

3.1.Nhận xét chung :

-         Báo cáo tài chính năm của Công ty được trình bày theo đúng mẫu biểu hiện hành của Nhà nước.

-         Việc mở sổ, ghi chép đã tuân thủ đúng các quy định của chuẩn mực, pháp lệnh kế toán thống kê.

-         Nội dung báo cáo đã phản ánh được các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, thuế và lợi nhuận; Đồng thời cũng phản ánh được toàn bộ tình hình vốn, nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2013 đã được Công ty kiểm toán độc lập xác nhận.

3.2. Các báo cáo tài chính

-         Bảng cân đối kế toán của Công ty.

-         Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

-         Tình hình sử dụng các quỹ trong năm.

-         Các chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo:

+ Tổng giá trị vốn và tài sản của DMC-MB tại ngày 31/12/2013  là 64,45 tỷ đồng tăng 122 % so với năm 2012 ( 52.69 tỷ đồng)

-         Cơ cấu vốn cổ phần tại ngày 31/12/2013 như sau:

-         Vốn của Tổng công ty DMC: 37.565.000.000, đồng, chiếm 95.72% VĐL (VĐL thực tế cổ đông đã đóng góp)

-         Vốn của các cổ đông khác: 1.680.000.000, đồng, chiếm 4.28% VĐL  (VĐL thực tế cổ đông đã đóng góp)

 • Ø Cơ cấu vốn cổ phần theo đơn vị sử dụng:

-         Tại Công ty mẹ DMC-MB  là: 37.563.619.000, đồng .

-         Tại Công ty con CP ĐT và KT Bắc Kạn là:  1.681.381.000, đồng.

 • Ø Các khoản phải thu: Tăng 182% so với năm 2012 (27 tỷ đồng/13.7 tỷ đồng)
 • Ø Hàng tồn kho : Tăng 105% so với năm 2012 (21.33 tỷ đồng/20.15 tỷ đồng)
 • Ø Phải trả người bán giảm : Tăng 347% so với năm 2012 (8.76tỷ đồng/2.52 tỷ đồng)
 • Ø TSCĐ  là 10.67 tỷ đồng chiếm 16.5% tổng TS. Tài sản của Công ty hầu hết đã quá cũ, nhiều tài sản đã khấu hao hết giá trị.
 • Ø Tổng giá trị đầu tư năm 2013 là 1,7 tỷ đồng,
 • Ø ROE năm 2012 là 13.6% (6.43/46.95) tăng 0.81% so với năm 2012 là 12.79% (5.739/44.87)
 • Ø ROA năm 2012 là 9.97% (6.43/64.45) giảm 0.83% so với năm 2012 là 10.8% (5.739/52.69)

Qua chỉ số tài chính cơ bản là ROA và ROE có thể thấy năm 2013 hiệu quả sử dụng vốn của Công ty chưa cao chủ yếu thể hiện ở các chỉ tiêu về các khoản phải thu, hàng tồn kho.

 1. 4.     Những lợi thế của Công ty.

-         Được sự hỗ trợ và giúp đỡ hết sức tích cực và hiệu quả của TCT DMC và các đơn vị trong ngành.

-         Có thị trường tiềm năng trong ngành Dầu khí .

 

Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2014

- Thực hiện Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban kiểm soát đã được ban hành tại quyết định 166/QĐ-DMC-MB ngày 05/9/2011 của HĐQT Công ty DMC-MB.

- Thực hiện giám sát HĐQT, Ban GĐ  trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của DMC-MB.

- Giám sát việc chấp hành các nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT; Thực hiện kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Xem xét, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh và đánh giá công tác quản lý của HĐQT để trình ĐHCĐ.

- Kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đã được HĐQT DMC-MB phê duyệt. Giám sát việc tuân thủ các quy trình đầu tư, và các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện đầu tư….

- Giám sát việc huy động vốn, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả nhằm hạn chế những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình hoạt động.

- Giám sát việc chấp hành chế độ kế toán thống kê theo Luật kế toán, Luật doanh nghiệp, Luật thuế.

 

II – NỘI DUNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC KIỂM TRA

 

 

Số TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Hình thức kiểm tra

1

Giám sát việc quản lý điều hành của HĐQT, ban GĐ thông qua việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ, định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty

Thường xuyên trong năm

-  Xem xét các dự thảo quy chế, quy định nội bộ của Công ty;

-  Rà soát các văn bản đã ban hành

2

Giám sát kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành chế độ tài chính kế toán, huy động và sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích

Thường kỳ hàng tháng, hàng quý 

-  Xem xét các báo cáo của đơn vị (Công ty CP ĐT và KT Bắc Kạn), tham gia các cuộc họp của Công ty

-  Thực hiện việc kiểm tra thực tế tại đơn vị thường kỳ hoặc đột xuất.

3

Giám sát công tác thực hiện đầu tư theo kế hoạch được duyệt

Thường kỳ hàng quý

-  Giám sát thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện đầu tư; thông qua các quyết định, các hợp đồng kinh tế theo từng hạng mục đầu tư

 

4

Thẩm định báo cáo tài chính, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Quý 2

Quý 4

-  Xem xét các báo cáo do đơn vị hoặc công ty kiểm toán độc lập thực hiện

-  Yêu cầu các công ty kiểm toán độc lập chào giá hoặc hình thức  lựa chọn khác

5

Thực hiện giám sát các công việc đột xuất (do TCT DMC, HĐQT DMC-MB yêu cầu)

 

Tùy theo tính chất công việc cụ thể

           

 

Phần III:  KIẾN NGHỊ

Qua công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của DMC-MB trong năm 2013 có thể thấy Công ty DMC-MB vẫn còn có nhiều khó khăn. Để ổn định và phát triển bền vững, trong thời gian tới, DMC-MB cần sự hỗ trợ thường xuyên, liên tục của TCT DMC, các cổ đông về các vấn đề sau:

ü Tạo điều kiện cho DMC-MB được tham gia các dịch vụ trong TCT DMC.

ü  Tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ DMC-MB trong việc bảo lãnh cho Công ty vay vốn khi Công ty có các phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạm ứng tiền hàng cho DMC-MB khi có những hợp đồng bán hàng cho TCT.

ü Các nhà đầu tư thường xuyên liên hệ, hiến kế cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc điều hành và quản lý Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ của BKS năm 2014, kính trình ĐHĐCĐ Công ty DMC-Miền Bắc thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. BÁO CÁO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2013 VÀKẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

 

 

 

   TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN

VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ-CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM

DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Số:  100  /DMC-MB-KHĐT

Hà Nội, ngày 05  tháng 3  năm 2014

 

BÁO CÁO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2013 VÀKẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

 

PHẦN I:  BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2013

 

 

Năm 2013 Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn: thời tiết xấu làm ảnh hưởng lớn tới việc khai thác nguyên liệu chính như Barite và sản xuất, lượng hàng tiêu thụ chậm dẫn đến lượng hàng tồn kho lớn ... đặc biệt Công ty vẫn chưa sản xuất được sản phẩm mới, có giá trị gia tăng cao. Song nhờ có sự giúp đỡ tận tình, chỉ đạo cụ thể, sát sao của lãnh đạo và các Ban của Tổng công ty, cùng với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao và nỗ lực hết mình của Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng toàn thể CBCNV nên Công ty  DMC – Miền bắc đã hoàn thành được một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2013, cụ thể như sau :

Kết quả hoạt động SXKD năm 2013:

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

KH năm 2013

TH năm 2013

% TH/KH

1

Sản lượng sản xuất

Tấn

44 700

40 995.73

91.71

2

Sản lượng tiêu thụ

Tấn

50 560

46 048.52

91.08

3

Vốn điều lệ

Tỷ.đ

39.2

39.2

100.00

4

Tổng doanh thu

-

218

241.98

111.00

5

LN  trước thuế

-

8

8.67

108.37

6

LN sau thuế

-

6

6.44

107.33

7

Thuế & nộp NSNN

-

7.5

9.78

130.40

8

Chỉ tiêu đầu tư

-

2.1

1.7

80.95

9

Lao động cuối kỳ

Người

195

192

98.46

10

Thu nhập BQ

Tr/ng/th

9

9

100.00

 

Hoạt động của Công ty được chú trọng phát triển trên cả 03 lĩnh vực chính : sản xuất, thương mại, dịch vụ, đồng thời Công ty cũng nghiên cứu các cơ hội đầu tư các nguồn nguyên liệu chính để ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống cũng như các sản phẩm mới đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của Công ty, kết quả của các hoạt động như sau :

1 – Lĩnh vực sản xuất:

Sản xuất là lĩnh vực mang lại lợi nhuận chủ yếu của Công ty, trong năm 2013, hoạt động sản xuất gặp rất nhiều khó khăn: thời tiết xấu, mưa nhiều, không thuận lợi cho việc khai thác nguyên liệu cũng như sản xuất, Máy móc thiết bị sản xuất đã quá cũ nhưng do được duy trì sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên và đúng định kỳ nên hoạt động ổn định,  nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm do Công ty sản xuất sụt giảm mạnh dẫn đến lượng hàng tồn kho lớn. Vì vậy, để giảm thiểu chi phí tồn kho, Công ty đã chủ động điều chỉnh sản lượng sản xuất và đạt được kết quả 91.71% kế hoạch sản lượng nhưng vẫn vượt kế hoạch lợi nhuận mảng hoạt động sản xuất do tiết kiệm chi phí và đã có sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa trong sản xuất.

Chỉ tiêu

ĐVT

KH năm 2013

TH năm 2013

% TH/KH

Barite (cả phối trộn)

Tấn

36 000

33 598

93.33

Bentonite (cả phối trộn)

-

4 000

3 127.95

78.20

CaCO3 (cả phối trộn)

-

4 500

4 067.78

90.40

Sản phẩm cung cấp cho TOTO

-

200

202

101.00

Tổng cộng

-

44 700

40 995.73

91.71

 

2 - Lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ:

Thương mại, dịch vụ là lĩnh vực mang lại doanh thu lớn cho Công ty.  Mặc dù hoạt động kinh doanh và dịch vụ gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2013 do nhu cầu tiêu thụ sụt giảm mạnh nhưng nhờ sự nỗ lực, cố gắng của các Phòng Kinh doanh và Phát triển dịch vụ, Công ty đã vượt kế hoạch doanh thu. Do duy trì được hiệu quả của một số mặt hàng như: Đạm ure, Bentonite nhập khẩu, xăng dầu …  hoạt động thương mại cũng hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

Sản lượng tiêu thụ

Đvt

KH năm 2013

TH năm 2013

% TH/KH

Barite

Tấn

35 000

31 244.90

89.27

Bentonite

-

4 000

3 447.72

86.19

CaCO3 các loại

Tấn

3 600

1 559

43.31

Sản phẩm cung cấp cho TOTO

-

1 200

825.2

68.77

Đạm URE, SA

-

2 800

3 035

108.39

Hạt nhựa PP

-

360

693.159

192.54

Nhựa đường

-

1 000

329.927

32.99

Xăng dầu

-

2 600

4 856.09

186.77

Dầu mỡ nhờn

-

 

33.022

 

Hàng hóa khác

-

 

24.5

 

Tổng cộng

Tấn

50 560

46 048.52

91.08

Bao bigbag

Bộ

 

13 013

 

Tổng doanh thu

Tỷ.đ

218

241.98

111.00

 

 

* Đánh giá tình hình thực hiện thương mại, dịch vụ:

        -    Lĩnh vực kinh doanh:

+ Sản phẩm Barite: Đáp ứng các đơn đặt hàng của Tổng công ty

+ Sản phẩm CaCO3, Safe Carb: Không đạt kế hoạch do chưa tìm được khách hàng mới,  nhu cầu hàng xuất khẩu giảm, đơn hàng nội địa với số lượng ít.

            + Sản phẩm Bentonite: sản lượng tiêu thụ không đạt kế hoạch đề ra do tình hình kinh tế suy thoái chung, các doanh nghiệp xây dựng đều rơi vào tình trạng thiếu vốn hoạt động nên các công trình tạm dừng hoặc không mở rộng phạm vi thi công. Công ty đang đẩy mạnh tìm khách hàng tiêu thụ mới. Bên cạnh đó trên thị trường xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh nên việc bán hàng gặp nhiều khó khăn.

            + Kinh doanh nhựa đường, sản phẩm cung cấp cho TOTO: không hoàn thành kế hoạch do nhu cầu của khách hàng giảm.

           + Để đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch, Công ty chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác kinh doanh các lĩnh vực có doanh thu tốt: xăng dầu, hạt nhựa PP và kinh doanh thêm đạm SA.

-       Lĩnh vực cung cấp dịch vụ: Thực hiện tốt công tác vận chuyển giao nhận hàng hóa nội bộ, ngoài ra chưa khai thác được thêm dịch vụ mới.

 

3 – Lĩnh vực đầu tư:

Nhằm mục tiêu phát triển bền vững, ổn định lâu dài hoạt động của Công ty, năm 2013, DMC –  miền Bắc đã tích cực tìm kiếm các mỏ nguyên liệu cũng như các sản phẩm dịch vụ mới. Công ty đã thực hiện nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mới Bentonite tẩy trắng trong phòng Thí nghiệm, dự kiến năm 2014 sẽ sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ. Công ty đang tiến hành sản xuất thử thạch anh. Dự án đầu tư chế biến CaCO3 tại Nghệ An đang được Công ty tập trung đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu.

            Mặt khác, để ổn định hoạt động sản xuất và kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm, trong năm 2013 Công ty đã đầu tư 01 máy phân tích cỡ hạt với giá trị 1 tỷ đồng và 01 xe nâng hàng 3 tấn với giá trị 0,7 tỷ đồng. Công ty đã tiết giảm được chi phí đầu tư mua sắm Tài sản cố định được 300 triệu đồng so với kế hoạch năm.

          Tuy nhiên Công ty vẫn chưa đầu tư được sản phẩm mới có giá trị cao để phát triển bền vững.

4- Kết quả thực hiện công tác lao động, đào tạo, khoa học công nghệ, công tác an sinh xã hội, hoạt động của các tổ chức đoàn thể:

- Tổng số lao động Công ty ước tính đến 31/12/2013 là 192 người, thu nhập bình quân cả năm 2013 của CBCNV Công ty là 9 triệu đồng/người/tháng.

- Năm 2013, Công ty đã quán triệt, đốc thúc các đơn vị trong toàn Công ty nỗ lực triển khai thực hiện kế hoạch và thực hành tiết kiêm, tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 489/NQ-DMC ngày 11/03/2013 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty: đạt 168 % kế hoạch năm (0.84 tỷ/ 0.5 tỷ).

- Công ty đã  thực hiện tốt công tác đào tạo và tái đào tạo.

- Công ty đã khen thưởng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của các cá nhân và tập thể. Đã có 02 cải tiến:

+ Hệ thống cấp liệu trên thiết bị 5R cho sản xuất Bentonite, tăng thời gian hữu ích, tăng sản lượng, giảm giá thành sản phẩm.

+ Thay thế 06 bulon lớn cho nhiều bulon nhỏ của máy 5R giúp máy hoạt động ổn định hơn.

- Việc bảo dưỡng máy móc thiết bị được duy trì thường xuyên, đáp ứng được nhu cầu sản xuất của Công ty.

- Công ty luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và đoàn thể.

- Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ đối với toàn thể CBCNV và có khuyến nghị một số trường hợp đi khám chuyên sâu.

- Công ty có các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động do đó trong năm không có tai nạn lao động xảy ra.

- Công ty đã tổ chức phối hợp cùng với lực lượng chuyên nghiệp tập huấn phòng cháy chữa cháy.

- Công ty đã tham gia hội thao nghiệp vụ PCCC do huyện Gia Lâm tổ chức, đạt giải nhì khối doanh nghiệp; tham gia hội thao lực lượng dân quân tự vệ huyện Gia lâm.

- Công ty thường xuyên thực hiện HTQLCL An toàn - Môi trường - Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 - ISO14000 - OHSAS 18000.

 

 

PHẦN 2

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

Căn cứ Quyết định số 276/QĐ - DMC  ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Tổng công ty DMC về việc Giao Kế hoạch SXKD năm 2014 cho Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí  DMC Miền Bắc;

Căn cứ năng lực và tình hình SXKD thực tế của  DMC Miền Bắc.

Năm 2014, Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí  DMC Miền Bắc thực hiện các chỉ tiêu chính trong sản xuất kinh doanh như sau:

 1. I.     Chỉ tiêu Kế hoạch năm:
 2. 1.      Chỉ tiêu sản lượng

 

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch 2014

Ghi chú

1

Sản xuất

Tấn

37 600

 

1.1

Barite

-

30 000

 

1.2

Bentonite

-

4 500

 

1.3

CaCO3, Safe Carb

-

2 000

 

1.4

Thạch Anh

-

1 100

 

2

Tiêu thụ

Tấn

49 510

 

2.1

Sản phẩm sản xuất

-

39 100

 

-

Barite

-

30 000

 

-

Bentonite

-

5 000

 

-

CaCO3, Safe Carb

-

3 000

 

-

Thạch anh

-

1 100

 

2.2

Sản phẩm kinh doanh

Tấn

 10 410

 

-

Sản phẩm cung cấp cho TOTO

-

1 000

 

 

Đạm và phân bón khác

-

3 000

 

 

Hạt nhựa PP

-

500

 

 

Xăng dầu

M3

5 850

 

 

Dầu mỡ nhờn

-

60

 

 

 1. 2.      Các chỉ tiêu tổng hợp

 

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch 2014

Ghi chú

1

Vốn chủ sở hữu

Tỷ đồng

47

 

 

Trong đó: Vốn điều lệ

-

39,2

 

 

                 Tỷ lệ tham gia của TCT

%

95,7

 

2

Tổng doanh thu. Trong đó

Tỷ đồng

238

 

-

Doanh thu trực tiếp của C.ty Mẹ

-

237,5

 

-

Doanh thu từ các Công ty thành viên

-

0,5

 

3

Tổng chi phí

Tỷ đồng

233

 

-

Chi phí giá vốn hàng bán

-

215

 

-

Chi phí bán hàng

-

8

 

-

Chi phí quản lý (*)

-

10

 

-

Chi phí tài chính

-

0

 

-

Chi phí khác

-

0

 

4

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

5,0

 

5

Lợi nhuận sau thuế

-

3,9

 

6

Tỷ lệ chia cổ tức

%

8

 

7

Hệ số nợ/Vốn điều lệ 

Lần

0,13

 

8

Nộp NSNN

Tỷ đồng

6,5

 

9

Đầu tư

-

0

 

10

Năng suất lao động bình quân

Tr.đ/ng/th

104

 

11

Thực hiện đào tạo

Lượt người

256

 

12

Kinh phí đào tạo

Tỷ đồng

0,09

 

 

Ghi chú: (*) Chi phí quản lý 10 tỷ đồng đã bao gồm phí quản lý nộp Tổng công ty với mức 0,5% doanh thu ( 0,5% x 238 tỷ đồng = 1,2 tỷ đồng).

 

 ( Chi tiết tại Biểu 1 và Biểu 2 đính kèm)

 1. II.  Nhiệm vụ trọng tâm:
 2. Sắp xếp, định biên lao động hợp lý; Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lực phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty;
 3. Tiếp tục thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2012 - 2015;
 4. Tập trung các nguồn lực tổ chức SXKD đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch 2014;
 5. Tổ chức sử dụng xăng sinh học E5 cho tất cả các phương tiện sử dụng xăng của đơn vị thay cho xăng truyền thống bắt đầu từ ngày 01/03/2014 theo đúng nội dung của Chỉ thị số 357/CT – DKVN ngày 14/01/2014 của Tập đoàn Dầu khí Việt nam.
 6. Rà soát và chuẩn hóa các quy trình sản xuất sản phẩm đảm bảo chất lượng, làm cơ sở để mở rộng thị trường, tăng sản lượng sản xuất. Rà soát, hoàn thiện các định mức tiêu hao nguyên vật liệu, lao động để nâng cao hiệu quả của các hoạt động SXKD và dịch vụ của Công ty.
 7. Tích cực tìm kiếm các mỏ nguyên liệu mới. Trong năm 2014 phải tìm kiếm được 01 mỏ nguyên liệu mới ổn định sản xuất lâu dài của Công ty. 
 8. Tập trung vào 02 nhiệm vụ: sản xuất CaCO3 siêu mịn và Thạch anh để hỗ trợ  sản xuất ổn định của DMC-MB trong trường hợp nguồn nguyên liệu quặng sản xuất Barite cạn kiệt. Đồng thời đặc biệt làm tốt công tác thị trường tiêu thụ 02 sản phẩm này.
 9. Mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm cho trong  và ngoài ngành Dầu khí nhằm tăng doanh thu cho Công ty (đặc biệt là các sản phẩm cốt lõi: Barite, Bentonite, CaCO3,...).
 10. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn.

10. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, cải tiến, phát huy sáng kiến và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất; Duy trì và hoàn thiện Hệ thống quản lý ISO 9000 - ISO 14000 - OHSAS 18000.

11. Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; đồng thời đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông.

12. Đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất năm 2014.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty giao.

 

           III.  Mục tiêu kế hoạch năm 2014:

-  Duy trì ổn định và gia tăng sản lượng sản xuất các loại sản phẩm nhất là các sản phẩm truyền thống như: Barite, Bentonite, CaCO3, Safe Carb các loại…

-   Triển khai đầu tư, tổ chức sản xuất các sản phẩm mới có giá trị cao: Bentonite tẩy trắng, dự án sản xuất bột CaCO3 tại Nghệ An, thạch anh …

- Mở rộng hệ thống đại lý, khách hàng tiêu thụ tất cả các mặt hàng hạt nhựa, xăng dầu, Bentonite, CaCO3, Đạm Phú Mỹ,….

 

            IV.  Các giải pháp thực hiện:

1/ Nhóm giải pháp về sản xuất:

- Giải pháp về nguyên liệu: Phối hợp chặt chẽ với các nhà cung ứng để đưa nguyên liệu sản xuất về Yên Viên, tích cực tìm kiếm các điểm mỏ mới (Đảm bảo nhập 35 000 tấn quặng Barite; 2 500 tấn nguyên liệu CaCO3; 5 000 tấn nguyên liệu sét các loại, 50 tấn nguyên liệu bao bì bigbag, 20 tấn nguyên liệu bao bì nhỏ. )

-  Giải pháp về tổ chức sản xuất: Thường xuyên giám sát điều chỉnh định mức cho phù hợp với thực tế, bố trí sản xuất hợp lý, tiếp tục giao khoán lương cho các bộ phận phục vụ sản xuất.

-  Giải pháp về thiết bị công nghệ:

+ Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị, dự trù vật tư và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo các hệ thống máy móc, thiết bị ổn định năng suất, chất lượng và thời gian hoạt động hữu ích cao.

+ Cải tiến hợp lý hóa các dây chuyền sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất.

-  Giải pháp nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu, các sản phẩm mới có giá trị cao, như Bentonite tẩy trắng.

2/ Nhóm giải pháp về kinh doanh:

        - Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường đặc biệt là thị trường tiêu thụ sản phẩm CaCO3, Bentonite cả trong và ngoài nước:

+ Với sản phẩm CaCO3 không chỉ bán cho các khách hàng trong lĩnh vực dầu khí mà cần chú trọng đến các khách hàng trong các ngành công nghiệp khác sử dụng khối lượng CaCO3 lớn như sản xuất kính, giấy, sơn...

            +Về sản phẩm Bentonite: Linh hoạt trong cơ chế bán hàng, xây dựng giá bán hợp lý, chủ động trong việc tìm kiếm, chào hàng và báo giá các công trình mới sử dụng sản phẩm Bentonite của Công ty DMC - Miền Bắc.

- Xăng dầu, hạt nhựa: Xây dựng giá bán linh hoạt, chủ động điều tiết và có thể cho khách hàng thanh toán chậm nhưng phải có bảo lãnh của ngân hàng.

- Tiếp tục làm đại lý tiêu thụ Hạt nhựa, Đạm Phú Mỹ và Xăng dầu cho Tổng Công ty DMC, PVFCCo và PVOIL. Củng cố và mở rộng hệ thống đại lý, khách hàng tiêu thụ các sản phẩm này.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường: đảm bảo chất lượng hàng hóa, chất lượng bao bì, thời gian giao hàng đúng với yêu cầu của khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ đặc biệt với các khách hàng truyền thống.

- Nâng cao trình độ, tính chuyên nghiệp của bộ phận kinh doanh.

- Hợp tác với các nhà sản xuất, nhà cung ứng hóa chất có uy tín, năng lực trong và ngoài nước. Nghiên cứu các nhu cầu thị trường để mở rộng các hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa các danh mục hàng hoá.

3/ Nhóm giải pháp về dịch vụ:

            - Duy trì việc bán hàng đối với những khách hàng cũ như công ty Cao Hoàng, Quốc Tuấn, KCN Đình Vũ… bên cạnh đó tiếp tục tìm kiếm các khách hàng mới để mở rộng thị trường nhằm nâng cao sản lượng kinh doanh hiện tại.

            - Tận dụng lợi thế là đơn vị thành viên trong Tập đoàn Dầu khí đẩy mạnh việc tìm kiếm các hợp đồng mới, lĩnh vực ngành nghề mới để tạo ra giá trị gia tăng cho Công ty.

            - Đảm bảo đáp ứng nhu cầu giao nhận, vận chuyển hàng hóa cho Công ty đồng thời đáp ứng tìm kiếm giao nhận vận chuyển cho các khách hàng khác.

4/ Nhóm giải pháp về đầu tư:

- Bổ sung nhân lực nghiên cứu đầu tư các dự án mới tìm kiếm, thăm dò, khảo sát mỏ.

           -  Hoàn thành dây chuyền sản xuất Bentonite tẩy trắng để có sản phẩm đưa ra thị trường.

           -  Tiếp tục nghiên cứu đầu tư dự án sản xuất bột CaCO3 tại Nghệ An.

5/ Nhóm giải pháp về Tổ chức phát triển nguồn lực:

- Tiếp tục thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2012-2015 đã báo cáo Tổng công ty.

- Xây dựng các quy chế, nội quy quản lý nội bộ còn thiếu theo loại hình Công ty cổ phần.

- Thực hiện và hoàn thiện các cơ chế trả lương khoán theo sản phẩm, theo doanh thu và khoán định biên lao động theo ca máy.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo và tái đào tạo.

- Cân đối lực lượng lao động vừa đủ tại Yên viên , số còn lại chuyển đi thực hiện dự án  CaCO3 Nghệ An khi hoàn thành.

- Thực hiện trách nhiệm công bố thông tin và quan hệ cổ đông đối với Công ty đại chúng.

6/ Nhóm giải pháp về Tài chính:

- Huy động vốn từ các Ngân hàng, tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ và không để phát sinh nợ phải thu khó đòi.

- Giám sát, đôn đốc việc thực hiện các định mức kinh tế, kỹ thuật của Công ty để kiểm soát chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty

- Nâng cao chất lượng hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quản trị nhằm cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho lãnh đạo Công ty ra các quyết định quản lý. 

7/ Nhóm giải pháp về các công tác khác:

            - Có kế hoạch tiết giảm chi phí trong hoạt động quản lý doanh nghiệp và trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tuân thủ quy định và tổ chức cấp phát đúng chủng loại BHLĐ cho từng đối tượng lao động theo đúng kế hoạch và đúng tiêu chuẩn định lượng, mẫu mã như Tổng Công ty quy định.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Công ty.

- Duy trì mạng lưới an toàn viên trong lao động.

- Vận động CBCNV giữ gìn vệ sinh nơi làm việc và bếp ăn, thực hiện tốt quy trình 5S.

            - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.

            - Vận động CBCNV tích cực tham gia đầy đủ các phong trào đoàn thể và các công tác an sinh xã hội.

- Thực hiện duy trì và hoàn thiện hệ thống QLCL theo ISO ̣9000, ISO 14000, OHSAS 18000.

- Làm tốt công tác Quốc phòng – an ninh.

 

 

Nơi nhận:

- Tổng Công ty DMC (để b/c)

- CT HĐQT Tổng Công ty (để b/c)

- Giám đốc Công ty (để b/c)

- Các Phòng Xưởng (để th/hiện)

- Lưu: VT, PKHĐT

GIÁM ĐỐC

 

  

(Đã ký)

 

 

 

Trần Khắc Ngư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU 1
CHI TIẾT CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2014 CỦA CÔNG TY DMC - MIỀN BẮC

 

 

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

KH năm 2014

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

A

B

C

1=2+..+5

2

3

4

5

6

I

Chỉ tiêu sản lượng

 

 

 

 

 

 

 

1

Sản lượng sản xuất

Tấn

37 600

7 400

9 350

9 550

11 300

 

-

Barite

-

30 000

6 000

7 500

7 500

9 000

 

-

Bentonite

-

4 500

900

1 050

1 200

1 350

 

-

Sản xuất CaCO3 và Safe Carb

-

2 000

400

500

500

600

 

-

Sản xuất Thạch anh

-

1 100

100

300

350

350

 

2

Sản lượng tiêu thụ

Tấn

49 510

10 220

12 700

12 290

14 300

 

 

- Sản phẩm đơn vị sản xuất

-

39 100

7 800

9 900

9 650

11 750

 

-

Barite

-

30 000

6 000

7 500

7 500

9 000

 

-

Bentonite

-

5 000

1 100

1 300

1 100

1 500

 

-

CaCO3 và Safe Carb

-

3 000

600

800

700

900

 

-

Thạch anh

-

1 100

100

300

350

350

 

 

- Sản phẩm kinh doanh ngoài

Tấn

10 410

2 420

2 800

2 640

2 550

 

-

Sản phẩm cung cấp cho TOTO

-

1 000

220

260

260

260

 

-

Đạm và phân bón khác

-

3 000

850

850

650

650

 

-

Hạt nhựa PP

-

500

135

125

115

125

 

-

Xăng dầu

m3

5 850

1 200

1 550

1 600

1 500

 

-

Dầu mỡ nhờn

-

60

15

15

15

15

 

II

Các chỉ tiêu tài chính

 

 

 

 

 

 

 

1

Vốn chủ sở hữu

Tỷ đồng

47

47.0

44.0

45.0

47.0

 

 

Trong đó:

- Vốn điều lệ

-

39.2

39.2

39.2

39.2

39.2

 

 

- Tỷ lệ tham gia của Tổng công ty

%

95.7

95.7

95.7

95.7

95.7

 

2

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

238

52.35

60.5

60.0

65.15

 

-

Doanh thu từ lĩnh vực sản xuất

-

82

16.6

21.2

20.8

23.4

 

-

Doanh thu từ lĩnh vực thương mại

-

155.5

35.75

39.30

39.20

41.75

 

-

Doanh thu từ lĩnh vực tài chính

-

0.5

 

0.5

 

 

Dự kiến phân phối LN Cty Bắc Kạn vào quý 2

3

Tổng chi phí

Tỷ đồng

233.0

51.35

59.5

59.0

63.15

 

-

Chi phí giá vốn

-

215.0

47.85

55.0

54.5

57.65

 

-

Chi phí bán hàng

-

8.0

1.5

2.0

2.0

2.5

 

-

Chi phí quản lý doanh nghiệp

-

10.0

2.0

2.5

2.5

3.0

 

4

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

5.0

1.0

1.0

1.0

2.00

 

5

Lợi nhuận sau thuế

-

3.9

0.78

0.78

0.78

1.56

 

6

Tỷ suất LNST/VĐL

%

9.95

1.99

1.99

1.99

3.98

 

7

Lợi tức chuyển về TCT DMC (Công ty Mẹ)

Tỷ đồng

3.0

 

 

 

 

 

8

Nộp Ngân sách Nhà nước

Tỷ đồng

6.5

1.5

1.5

1.5

2

 

9

Tỷ lệ chia cổ tức

%

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

KH năm 2014

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

A

B

C

1=2+..+5

2

3

4

5

6

III

Các chỉ tiêu đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

1

Giá trị thực hiện đầu tư

Tỷ đồng

0.00

0.0

0.00

 

 

 

 

Trong đó:

- Đầu tư XDCB và mua sắm TTB

-

0.00

0.0

0.00

 

 

 

 

- Đầu tư góp vốn

-

 

 

 

 

 

 

2

Giá trị giải ngân

-

0.00

0.0

0.00

 

 

 

 

Trong đó :

- Vốn chủ sở hữu

-

 

 

 

 

 

 

 

- Vốn vay  +  vốn khác

-

 

 

 

 

 

 

IV

Các chỉ tiêu khác

 

 

 

 

 

 

 

1

Thực hiện đào tạo

Lượt người

256

50

25

156

25

 

2

Kinh phí đào tạo

Tỷ đồng

0.09

0.04

0.015

0.02

0.015

 

3

Số lao động bình quân trong kỳ

Người

190

190

190

190

190

 

4

Thu nhập bình quân

Trđ/ng/tháng

9.0

9.4

8.2

8.2

10.2

 

 

Trong đó:

- TN lương từ hoạt động SXKD

-

7.8

8.2

7.0

7.0

9.0

 

 

- Thu nhập từ các nguồn khác

-

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB VÀ MUA SẮM TTB NĂM 2014

 

CÔNG TY CP HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC -MIỀN BẮC

 

 

Đơn vị tính: Tỷ đồng

 

 

TT

Tên dự án

Địa điểm
xây dựng

Thời gian
khởi công/
hoàn thành

Tổng mức đầu tư/Dự toán

Kế hoạch năm 2014

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Vốn chủ
sở hữu

Vốn vay+
vốn khác

Vốn chủ sở hữu

Vốn vay+
Vốn khác

Tổng số

Trong đó
Tăng vốn
điều lệ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Tổng số (I+II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Dự án đầu tư chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

DMC-MB triển khai nghiên cứu 02 dự án này. Nếu khả thi và được phê duyệt thì mọi chi phí của dự án sẽ được bổ sung vào kế hoạch đầu tư, trường hợp không khả thi sẽ tính vào chi phí SXKD của đơn vị

 

 

Đầu tư xây dựng cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

-

Nghiên cứu dự án sản xuất bột CaCO3 siêu mịn

Yên Viên

Quý I/2014

 

 

 

 

 

II

Dự án đầu tư mới

 

 

 

 

 

 

 

 

Đầu tư xây dựng cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

-

Nghiên cứu sản xuất Bentonite tẩy trắng

Yên Viên

Quý I/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ PHẨM DẦU KHÍ DMC – MIỀN BẮC

 

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN

VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ-CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM

DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Số: 130 /TTr- HĐQT

 

Hà Nội, ngày 21  tháng 3  năm 2014

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ PHẨM DẦU KHÍ DMC – MIỀN BẮC

V/v : Phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – miền Bắc (Công ty DMC – miền Bắc) kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, quyết định thông qua phương án phân phối lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty như sau :                                                                                                                                  ĐVT : VND

                                                                                                    

Khoản mục

Số tiền

I

Phân phối lợi nhuận năm 2013 :

 

1

Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2013 của Công ty mẹ - Công ty DMC – MB theo BCTC đã được kiểm toán

8.121.530.687

2

Chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%/mệnh giá (tương đương 1.000 đồng/01 cổ phiếu)

3.924.550.000

3

Lợi nhuận phân phối các quỹ

4.196.980.687

3.1

Quỹ dự phòng tài chính (5%)

406.076.534

3.2

Quỹ đầu tư phát triển (5%)

406.076.534

3.3

Quỹ khen thưởng phúc lợi (*)

3.384.827.619

II

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

 

1

Lợi nhuận chưa phân phối dự kiến năm 2014

3.900.000.000

2

Chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 8%/mệnh giá (tương đương 800 đồng/01 cổ phiếu)

3.139.640.000

3

Lợi nhuận phân phối các quỹ

760.360.000

3.1

Quỹ dự phòng tài chính (5%)

195.000.000

3.2

Quỹ đầu tư phát triển (5%)

195.000.000

3.3

Quỹ khen thưởng phúc lợi (*)

370.360.000

 

            (*) Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt chi tiết phân bổ quỹ khen thưởng phúc lợi (khen thưởng, phúc lợi, ban quản lý điều hành)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

 

             Nơi nhận :

-  Như­­ trên

-  HĐQT, BGĐ

-  L­ưu VT, HĐQT

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Vũ Đức Thọ

 

 

 

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN

VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ-CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM

DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Số:   129 /TTr- HĐQT

 

Hà Nội, ngày 21  tháng 3  năm 2014

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ PHẨM DẦU KHÍ DMC – MIỀN BẮC

V/v : Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

-         Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

-         Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – miền Bắc được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 3 năm 2011.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Công ty Cổ phẩn Hoá phẩm Dầu khí DMC – miền Bắc đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán (kèm theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

             Nơi nhận :

-  Như­­ trên

-  HĐQT, BGĐ

-  L­ưu VT, HĐQT

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Vũ Đức Thọ

 

 

 

 

 

8. TỜ TRÌNH

 

 

   TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN

  VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM

DẦU KHÍ DMC - MIẾN BẮC

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    132   /TTr - DMC-MB

 

Hà Nội, ngày  21   tháng  3   năm 2014

 

 

TỜ TRÌNH

V/v Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng,

thù lao đối với ủy viên HĐQT và BKS

 

       

 

            Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

 

Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc

 

 

 

 

 

Trân trọng kính trình đại hội:

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc;

 

HĐQT Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với ủy viên HĐQT và BKS năm 2013 và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chế độ tiền lương và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2014 như sau:

 

 

 

I. Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2013:

 

1. Chế độ tiền lương, tiền thưởng:

 

Chế độ tiền lương, tiền thưởng được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013, theo đó Chủ tịch HĐQT chuyên trách và ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc được hưởng lương, thưởng theo Quy chế Tiền lương, tiền thưởng của Công ty ban hành tại Quyết định số 188/QĐ - DMC-MB ngày 12/4/2013  của HĐQT Công ty và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước. HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ thu nhập từ lương, thưởng của Chủ tịch HĐQT và ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc (xem phụ lục đính kèm).

 

2. Về chế độ thù lao:

 

Năm 2013, Công ty thực hiện chế độ thù lao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đối với ủy viên HĐQT, BKS cụ thể như sau:

 

- Ủy viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (trừ Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc):                                                2 000 000 đồng/người/tháng

 

- Trưởng Ban KS không chuyên trách :  1 500 000 đồng/người/tháng

 

- Ủy viên BKS không chuyên trách :      1 000 000 đồng/người/tháng

 

( xem phụ lục đính kèm)

 

II. Chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2014:

 

1. Chế độ tiền lương, tiền thưởng:

 

Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với Chủ tịch HĐQT, ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc và ủy viên Ban Kiểm soát theo Quy chế Tiền lương, tiền thưởng được ban hành tại Quyết định số 188/QĐ - DMC-MB ngày 12/4/2013 của HĐQT Công ty DMC - Miền Bắc và Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng công ty DMC tại các Công ty con, được ban hành tại Quyết định số 2649/QĐ - DMC ngày 14/12/2012 của HĐQT Tổng công ty DMC.

 

 

 

2. Chế độ thù lao:

 

Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, cho phép thực hiện chế độ thù lao đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát với các mức cụ thể như sau:

 

- Ủy viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (trừ Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc) là:                                            2 500 000 đồng/người/tháng

 

- Trưởng Ban KS không chuyên trách :  2 000 000 đồng/người/tháng

 

- Ủy viên BKS không chuyên trách :      1 500 000 đồng/người/tháng

 

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua!

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                          

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT, P.TCHC.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

 

 

        (Đã ký)

 

 

 

         Vũ Đức Thọ

 

    

 

9. KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI HĐQT, GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

 

   TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN

VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ-CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM

DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI HĐQT, GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

(Kèm theo ơờ trình số     /TTr - DMC - MB ngày   tháng    năm 2014)

đơn vị tính 1000đ

 

 

Stt

 

 

Họ và tên

 

 

Chức danh

 

 

Hs

Lương chức danh

 

 

Tiền lương chức danh

 

 

Tiền lương bổ xung

 

 

Tổng quỹ tiền lương KH năm 2014

 

 

Tiền thưởng

 

 

Thù lao

 

 

Phúc lợi

 

 

Tổng cộng khi

 

 

Ghi chú

Hoàn thành KH

Vượt KH

Hoàn thành KH

Vượt KH

1

2

3

4

5=4*M1*12

6=4*M1*6

7=5+6

8=4*M1*3

9=4*M1*5

10

11

12=7+8+10+11

13=7+9+10+11

14

2

Vũ Đức Thọ

CT HĐQT chuyên trách

16.5

174. 240

87.120

261.360

43.560

72.600

 

15.000

319.920

348.960

 

3

Trần Khắc Ngư

UV HĐQT - GĐ

16.7

176. 352

88.176

264.528

44.088

73.480

 

15.000

323.616

353.008

 

4

Lương Nguyễn Minh Phượng

UV HĐQT Kiêm nghiệm

 

 

 

 

 

 

30.000

 

30.000

30.000

 

5

Nguyễn Thế Hoành

UV HĐQT Kiêm nghiệm

 

 

 

 

 

 

30.000

 

30.000

30.000

 

6

Đỗ Thị Thanh

UV HĐQT Kiêm nghiệm

 

 

 

 

 

 

30.000

 

30.000

30.000

 

7

Nguyễn Minh Hằng/ Hoặc người được ĐHĐCĐ bầu thay thế

 

 

 

TBKS Kiêm nghiệm

 

 

 

 

 

 

24.000

 

24.000

24.000

 

8

Đào Thị Minh Thùy

UV BKS Kiêm nghiệm

 

 

 

 

 

 

18.000

 

18.000

18.000

 

 

Lê Thị Huyền

UV BKS Kiêm nghiệm

 

 

 

 

 

 

18.000

 

18.000

18.000

 

TỔNG CỘNG

 

33.2

350.592

175.296

525.888

876.48

146.808

150.000

30. 000

793.536

851. 968

 

*  Tiền lương bổ sung, tiền thưởng, tiền chi từ quỹ phúc lợi sẽ được điều chỉnh phù hợp với kết quả hoạt động SXKD.

** Tiền thưởng Ban QLĐH thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2014.

  

PHÒNG .TC-HC

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng

PHÒNG TC-KT

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Trúc

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

      CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Vũ Đức Thọ

 

 

         

 

 

 

10. TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

 

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN   

VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM   

DÀU KHÍ DMC – MIỀN BẮC

 

Số:   133   /TTr - BKS

 

   Hà Nội, ngày  21  tháng  3  năm 2014

 

TỜ TRÌNH

 

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty CP Hóa phẩm DMC-Miền Bắc

 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26 tháng 3 năm 2011;

Căn cứ Nghị quyết số 1105/NQ - DKVN ngày 19/02/2013 của HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho các năm từ  2013 - 2015;

       Sau khi xem xét hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Việt Nam,  Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông như sau:

 1. Giao cho Giám đốc và Ban kiểm soát lựa chọn 1 (một) trong 3 (ba) công ty kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Việt Nam là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty trên cơ sở chào giá dịch vụ cạnh tranh nhất, đáp ứng yêu cầu của Công ty.
 2. Giao cho Giám đốc Công ty đàm phán với Công ty kiểm toán được lựa chọn về phí kiểm toán và các điều khoản khác, báo cáo Hội đồng quản trị Công ty trước khi ký hợp đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Minh Hằng

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013

 Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc trân trọng thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 như sau:
1. Thời gian tổ chức đại hội: chiều  ngày thứ tư 10/4/2013

2. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc (Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
3. Thành phần mời tham dự/ điều kiện tham dự: tất cả cổ đông đang nắm giữ cổ phần của  Công ty DMC - Miền Bắc theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2013

Read more...

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn

 

 

Desinges iColor