Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2016

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2016 TRƯỚC KIỂM TOÁN

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Giải trình biến động lợi nhuận năm 2018

 

Giải trình biến động lợi nhuận liên quan đến báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

 

Tài liệu: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2018

 

Tài liệu: Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2018

 

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn