ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

 

 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

 

 
 

 

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN

VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ-CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM

DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 


Hà Nội, ngày  12  tháng  3  năm 2015

 

 

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

 

    

 

  Kính gửi:  Quý cổ đông là CBCNV thuộc Công ty mẹ DMC/các đơn vị

thành viên/trực thuộc Tổng công ty DMC

và các phòng, xưởng thuộc Công ty DMC-Miền Bắc  

 

 

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

 

 1. 1.      Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc đến ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28 tháng 02 năm 2015.
 2. 2.      Thời gian       : 8h30, ngày 30/3/2015 (thứ 2);
 3. 3.      Địa điểm        : Nhà Đa năng, Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc

  Thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

 

 1. 4.      Nội dung đại hội:

-       Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

-       Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;

-       Báo cáo hoạt động BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

-       Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và trình chế độ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015;

-       Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014;

-       Trình ĐHĐCĐ về việc đề nghị chấp thuận bổ nhiệm Uỷ viên HĐQT và giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty DMC-Miền Bắc.

-       Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC  năm 2015;

-       Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

 1. 5.      Tài liệu đại hội: Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty DMC-Miền Bắc sẽ được đăng tải tại website của Công ty: www.pvdmcn.com.vn  từ ngày 12/3/2015. Kính mời các quý vị cổ đông tham khảo để đóng góp ý kiến cho Đại hội.
 2. 6.      Để công tác tổ chức đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự đại hội hoặc ủy quyền tham dự đại hội theo số fax 04.38780902, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc gửi thư theo địa chỉ: Phòng TCHC, Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc, thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội trước 16h00, ngày 23/3/2015.
 3. 7.      Cổ đông không thể đến tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho một trong các ông/bà có tên trong mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm theo.
 4. 8.      Khi đến tham dự đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời họp và CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị để đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Vũ Đức Thọ

 

 

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN

VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ-CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM

DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

 

 

Thời gian: 8h 30 ngày 30/3/2015

Địa điểm: Nhà Đa năng Công ty (Yên Viên)

                                               

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

8h30 - 9h00

 • Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông.

 

Ban KT

tư cách CĐ

9h00 - 9h15

 • Khai mạc đại hội

 Chào cờ.

Tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu khách mời.

 Bầu Đoàn chủ tịch.

 

Ban tổ chức

 

9h15 - 9h25

- Giới thiệu Tổ Thư  ký; Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Chủ tọa

- Trưởng Ban KT tư cách CĐ

9h25 - 9h30

Thông qua nội dung chương trình đại hội.

Chủ tọa

9h30 - 10h00

Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

Giám đốc

10h00 - 10h15

Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2014 và KH năm 2015.

Chủ tịch HĐQT

10h15 - 10h25

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và KH  năm 2015.

Trưởng BKS

10h25 - 10h40

- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014.

Kế toán trưởng

10h40 - 10h55

- Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 và trình chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015.

- Trình ĐHĐCĐ về việc đề nghị chấp thuận bổ nhiệm Uỷ viên HĐQT và giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty DMC-Miền Bắc.

 

- TP. TCHC

 

 

10h55 - 11h00

Trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.

Trưởng BKS

11h00 - 11h10

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu

11h10 - 11h20

Thông qua Nghị quyết đại hội.

TK đại hội

11h20 - 11h25

Bế mạc đại hội.

Ban tổ chức

 

     

                                                                             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                           CHỦ TỊCH

         

 

                                                                           (Đã ký)

 

 

 

                                                                                                              Vũ Đức Thọ     

 

 

  

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN

VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ-CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM

DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Số:  93  /BC-DMCN

Hà Nội, ngày 13  tháng 3  năm 2015

 

 

 

 

 

BÁO CÁO

 

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2014 VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2015

 

 

 

PHẦN 1: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

 

 

 

        Năm 2014 Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn: những tháng đầu năm lượng hàng tiêu thụ chậm dẫn đến lượng hàng tồn kho lớn, nguồn nguyên liệu sản xuất của công ty ngày càng cạn kiệt dẫn đến công ty bị thiếu nguyên liệu sản xuất, phát sinh thêm chi phí thuê kho, tiền thuê đất tăng mạnh ... Vì vậy, mặc dù được sự giúp đỡ tận tình, chỉ đạo cụ thể, sát sao của lãnh đạo và các Ban của Tổng công ty, cùng với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao và nỗ lực hết mình của Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng toàn thể CBCNV, nhưng công ty chúng ta chỉ hoàn thành được một số chỉ tiêu của kế hoạch năm 2014.

 

Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014, HĐQT đã tổ chức các phiên họp HĐQT thường kỳ, bất thường và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản cũng như các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể:

 

 1. 1.     Công tác quản lý, điều hành của HĐQT:

 

- Hàng quí, HĐQT đã phối hợp với Ban Kiểm soát kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty và Công ty con. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của đơn vị, kịp thời đưa ra các chủ trương, chỉ đạo sát sao, kịp thời giúp Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

 

- HĐQT Công ty luôn tập trung công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh triển khai theo đúng các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng như theo đúng qui định của pháp luật;

 

- Đã xây dựng mới và sửa đổi bổ sung một số quy chế, quy định nội bộ của Công ty theo các quy chế, quy định của Tổng công ty và phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty (như Quy chế Quản lý nợ, Qui chế Quản trị của Công ty DMC - Miền Bắc).

 

- Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 cho Công ty DMC - Miền Bắc.

 

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

 

- Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2015, tổng kết công tác năm 2014, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

 

2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư:

 

Năm 2014, với mục tiêu phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích của các cổ đông, HĐQT đã luôn quan tâm, theo dõi và có những chỉ đạo tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

 

2.1. Hoạt động SXKD:

 

- Trong năm 2014, lĩnh vực hoạt động sản xuất của công ty gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt nguồn nguyên liệu cho các sản phẩm chính bị thiếu dẫn đến sản lượng sản xuất giảm mạnh. Công ty đã chủ động điều chỉnh sản xuất thêm các sản phẩm khác để tăng sản lượng sản xuất. Tuy nhiên, dù đã rất nỗ lực nhưng Công ty chỉ hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch.

 

- Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty, cũng như các cuộc họp giữa lãnh đạo Tổng công ty với DMC - Miền Bắc để nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó có những chỉ đạo sát sao trong đường lối sản xuất kinh doanh của Công ty; đồng thời xem xét và đánh giá việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Tổng công ty.

 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch năm 2015 trình Tổng công ty chấp thuận.

 

- Phối hợp cùng BKS Công ty xem xét tình hình hoạt động của của Công ty để có những chủ trương và giải pháp giải quyết kịp thời các vấn đề chưa phù hợp các nghị quyết và định hướng phát triển của Công ty.

 

2.2. Hoạt động đầu tư:

 

Nhằm mục tiêu phát triển bền vững, ổn định lâu dài hoạt động của công ty, năm 2014, DMC - Miền Bắc đã tích cực tìm kiếm các mỏ nguyên liệu cũng như các sản phẩm dịch vụ mới.

 

Đối với sản xuất sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao: công ty đang sản xuất sản phẩm mới Bentonite tẩy trắng, đã giới thiệu sản phẩm ra thị trường và thu thập ý kiến của khách hàng để hoàn thiện hơn.

 

Đối với Dự án đầu tư chế biến bột đá trắng CaCO3 tại Nghệ An: UBND tỉnh Nghệ An đã đồng ý chủ trương cho phép Công ty DMC - Miền Bắc đầu tư Nhà máy chế biến tại KCN Nam Cấm, công ty đang phối hợp với các đơn vị tư vấn thực hiện các gói thầu phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư, dự kiến đầu năm 2015 sẽ trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để triển khai xây dựng nhà máy.

 

3.   Các công việc khác:

 

- Chỉ đạo Người đại diện vốn quản lý hiệu quả phần vốn góp của DMC - Miền Bắc tại Công ty CP Đầu tư và Khai thác Barite Bắc Kạn.

 

- Quan tâm chăm lo đến sức khỏe, đời sống của CBCNV, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

 

 

 

PHẦN 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

 

          Năm 2015 vẫn sẽ là một năm rất khó khăn đối với DMC - Miền Bắc do nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất chính của Công ty ngày càng khan hiếm. Để thực hiện tốt kế hoạch 2015, HĐQT đã đề ra phương hướng hoạt động và các nhiệm vụ cụ thể:

 

1. Hoạt động quản lý, điều hành:

 

- Tiếp tục thực hiện chức năng quản lý của HĐQT cũng như tiếp tục tăng cường phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban Giám đốc; giữa các phòng, xưởng trong Công ty nhằm tạo ra tính tự chủ, năng động và hiệu quả trong hoạt động của mình.

 

- Chỉ đạo xây dựng tính chuyên nghiệp, tính chủ động, tính sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

 

- Tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng xây dựng các qui chế quản lý nội bộ còn thiếu đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BKS để kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty theo thẩm quyền.

 

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;

 

2. Công tác tổ chức, nhân sự:

 

- Chủ động sắp xếp, bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu công việc, đảm bảo hoạt động hiệu quả và phù hợp với quy định pháp luật;

 

- Chỉ đạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ, cũng như năng lực chuyên môn của các CBCNV;

 

3. Về sản xuất kinh doanh và đầu tư:

 

3.1. Về sản xuất kinh doanh:

 

- Trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của DMC - Miền Bắc;

 

- Tổ chức triển khai điều hành hoạt động SXKD hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, cụ thể: doanh thu đạt 242 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,9 tỷ đồng.

 

- Tiếp tục chỉ đạo việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu nhằm ổn định sản xuất;

 

- Đẩy mạnh tìm kiếm các thị trường mới cho các sản phẩm truyền thống của Công ty; đồng thời, mở rộng hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa các mặt hàng kinh doanh.

 

3.2. Về đầu tư:

 

- Tiếp tục nghiên cứu Dự án đầu tư nhà máy chế biến CaCO3 tại Nghệ An; - Tiếp thu ý kiến của khách hàng để hoàn thiện sản phẩm Bentonite tẩy trắng, nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.

 

- Tiếp tục chỉ đạo tìm kiếm các mỏ nguyên liệu mới phục vụ cho hoạt động sản xuất của Công ty.

 

 1. 4.  Công tác quản lý vốn, đầu tư tài chính

 

- Chỉ đạo hoàn thành việc đăng ký niêm yết cổ phiếu lần đầu lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

 

- Kiểm soát chặt chẽ các loại chi phí. Nâng cao hiệu quả SXKD; đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty DMC - MB;

 

- Giám sát chặt chẽ việc huy động và sử dụng vốn đầu tư đảm bảo an toàn và hiệu quả.

 

- Phê duyệt quỹ lương, đơn giá tiền lương năm 2015 cho Công ty.

 

- Tăng cường chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, kiểm soát không để phát sinh nợ phải thu khó đòi;

 

- Chỉ đạo quản lý hiệu quả phần vốn của DMC - Miền Bắc đầu tư vào các doanh nghiệp khác.

 

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí; kiểm soát dòng tiền, đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD.

 

 1. 5.     Các nhiệm vụ  khác:

 

- Tăng cường công tác quản trị, giữ vững vai trò là cơ quan quản lý cao nhất Công ty;

 

- Thực hiện giám sát chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban lãnh đạo Công ty trong việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2015 và những năm tiếp theo;

 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát Công ty để kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty phù hợp với luật pháp và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Đức Thọ

 

 

 

 

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN

VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM

DÀU KHÍ DMC – MIỀN BẮC

 

Số:     94    /BC-DMC-MB

   Hà Nội, ngày   13   tháng 3 năm 2015

 

 

 

 

 

BÁO CÁO

 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

 

 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2015

 

 

 

Phần I: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

 

 1. 1.     Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

 

Trong năm 2014 Ban kiểm soát đã triển khai toàn diện kế hoạch hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Qua công tác giám sát các hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã luôn đồng hành và có những đóng góp ý kiến quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014. Về nhân sự và nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban không có gì thay đổi.

 

Cụ thể như sau:

 

-         Bà Nguyễn Thị Minh Hằng, Trưởng ban: Phụ trách chung hoạt động của Ban kiểm soát - là đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến BKS; Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát toàn bộ các hoạt động tài chính, hoạt động SXKD của Công ty.

 

-         Bà Đào Thị Minh Thùy - Thành viên kiêm nhiệm BKS: Chịu trách nhiệm kiểm soát việc chấp hành các chế độ chính sách liên quan đến người Lao động như: hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội...

 

-         Bà Lê Thị Thanh Huyền - Thành viên BKS: Chịu trách nhiệm kiểm soát các hoạt động Đầu tư XDCB, các hợp đồng kinh tế.

 

Kết quả hoạt động của BKS trong năm 2014 như sau:

 

-       Công tác giám sát : Thực hiện giám sát việc chấp hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT TCT DMC; Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ; Việc ban hành các Nghị quyết/Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; Tổ chức nhân sự; Quy chế quản lý nội bộ; các hoạt động Đầu tư,  hoạt động tài chính của HĐQT DMC-MB, giám sát hoạt động của Ban GĐ trong việc điều hành các hoạt động SXKD; Việc chi tiêu tài chính, tuyển dụng nhân sự v.v...

 

-       Công tác kiểm tra và các công tác khác:  Xem xét việc thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra trước.

 

-       Cùng với các phòng ban chức năng thực hiện việc kiểm tra chuyên đề như: Kiểm tra công tác tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ; Kiểm tra công tác quản lý chi phí; Thường xuyên đôn đốc các phòng chức năng trong việc giám sát chặt chẽ các khoản chi phí, đối chiếu, thu hồi công nợ; Thẩm  định báo cáo tài chính năm 2014 trình ĐHĐCĐ...vv.

 

-       Tuy nhiên, trong năm 2014, BKS chưa triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát được thường xuyên như kế hoạch đề ra do vậy chưa đưa ra được những cảnh báo kịp thời trong công tác đầu tư cho ban lãnh đạo công ty.

 

 1. 2.     Báo cáo giám sát các hoạt động của Công ty

 

2.1. Hoạt động của HĐQT

 

Hội đồng quản trị DMC-MB gồm 5 thành viên trong đó gồm Chủ tịch HĐQT; 04 ủy viên kiêm nhiệm (Tháng     -2014, Ông Nguyễn Minh Hải được bầu tạm giữ chức uỷ viên HĐQT thay bà Đỗ Thị Thanh về nghỉ chế độ)

 

(Dũng hỏi Tiến rồi ghi vào hộ chị)

 

Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức  phiên họp HĐQT thường kỳ và  phiên họp bất thường, đồng thời lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức/quản lý của DMC-MB, đầu tư, ban hành các quy chế, quy định quản lý và các vấn đề thuộc thẩm quyền như: Giám sát và chỉ đạo Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của TCT DMC, Nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT DMC-MB nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Công ty DMC-MB. Tuy nhiên, cần rút kinh nghiệm trong việc ban hành các nghị quyết liên quan đến việc triển khai các dự án đầu tư tại Công ty.

 

-                     Nhìn chung HĐQT Công ty đã hoạt động tích cực, tuân thủ nghị quyết của ĐHĐCĐ, quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, lãnh đạo chỉ đạo thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã đi đúng trọng tâm về  vấn đề: đó là  các giải pháp thúc đẩy sự tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thu nhập cho người lao động.

 

2.2. Hoạt động của Ban Giám đốc

 

Xác định được tình hình khó khăn chung của kinh tế vĩ mô, ngay từ đầu năm  Ban GĐ đã quyết liệt chỉ đạo các phòng chức năng xây dựng kế hoạch và các biện pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch. Trong Ban GĐ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí, phối hợp cùng với các thành viên HĐQT làm việc với từng phòng xưởng trong Công ty để nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Hàng tuần Ban GĐ tổ chức họp giao ban có sự tham gia của HĐQT để cùng thảo luận, tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc; do vậy những chủ trương cần sự phê duyệt của HĐQT thường được xử lý kịp thời, đảm bảo tiến độ.

 

          Nhìn chung trong năm 2014, Ban TGĐ đã tuân thủ đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT DMC , HĐQT Tập đoàn; Chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động của Công ty, đặc biệt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo mức thu nhập bình 9 tr/người/tháng; tích cực tìm hướng đi mới cho việc ổn định và phát triển nguồn nguyên liệu tuy hiệu quả một số còn hạn chế.

 

         

 

 1. 3.     Tình hình quản lý vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý các quỹ tài chính tập trung của Công ty qua báo cáo tài chính năm 2014

 

3.1.Nhận xét chung :

 

-         Báo cáo tài chính năm của Công ty được trình bày theo đúng mẫu biểu hiện hành của Nhà nước.

 

-         Việc mở sổ, ghi chép đã tuân thủ đúng các quy định của chuẩn mực, pháp lệnh kế toán thống kê.

 

-         Nội dung báo cáo đã phản ánh được các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, thuế và lợi nhuận; Đồng thời cũng phản ánh được toàn bộ tình hình vốn, nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2014 đã được Công ty kiểm toán độc lập xác nhận.

 

3.2. Các báo cáo tài chính

 

-         Bảng cân đối kế toán của Công ty.

 

-         Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

 

-         Tình hình sử dụng các quỹ trong năm.

 

-         Các chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo:

 

+ Tổng giá trị vốn và tài sản của DMC-MB tại ngày 31/12/2014  là 57,24 tỷ đồng bằng88,8 % so với năm 2013 ( 64,45 tỷ đồng)

 

-         Cơ cấu vốn cổ phần tại ngày 31/12/2014 như sau:

 

-         Vốn của Tổng công ty DMC: 37.565.000.000, đồng, chiếm 95.72% VĐL (VĐL thực tế cổ đông đã đóng góp)

 

-         Vốn của các cổ đông khác: 1.680.000.000, đồng, chiếm 4.28% VĐL  (VĐL thực tế cổ đông đã đóng góp)

 

 • Ø Cơ cấu vốn cổ phần theo đơn vị sử dụng:

 

-         Tại Công ty mẹ DMC-MB  là: 37.563.619.000, đồng .

 

-         Tại Công ty con CP ĐT và KT Bắc Kạn là:  1.681.381.000, đồng.

 

 • Ø Các khoản phải thu ngắn hạn: Bằng  72,8 % so với năm 2013 (18,2 tỷ đồng/25 tỷ đồng)
 • Ø Hàng tồn kho : Bằng 71,8% so với năm 2013 (15,3 tỷ đồng/21,3 tỷ đồng)
 • Ø TSCĐ  là 8,39 tỷ đồng chiếm 14,6% tổng TS.
 • Ø Tổng giá trị đầu tư năm 2014 là0 tỷ đồng.
 • Ø ROE năm 2014 là 11,73% (5,21tỷ đồng/44,4 tỷ đồng) bằng 85,55% so với năm 2013 là 13,71% (6,43tỷ đồng/46,9 tỷ đồng)
 • Ø ROA năm 2012 là 9,1% (5,21 tỷ đồng/57,24 tỷ đồng) giảm 0.83% so với năm 2013 là 9,97% (6,43 tỷ đồng/64,45 tỷ đồng)

 

Nếu nhìn chỉ số tài chính cơ bản là ROA và ROE có thể thấy năm 2014 hiệu quả sử dụng vốn giảm so với 2013. So sánh các yếu tố thì mặc dù việc bị chiếm dụng vốn có cải thiện và hàng tồn kho giảm. Tuy nhiên  ROA và ROE giảm so với năm 2013 là do mảng  hoạt động chính của công ty là SXKD sản phẩm barite đã bị sụt giảm do nguồn nguyên vật liệu ngày càng khan hiếm và đơn vị cung cấp đang trong giai đoạn chờ xin ra hạn giấy phép tận thu và khai thác mỏ.

 

 

 

 1. 4.     Những lợi thế của Công ty.

 

-         Được sự hỗ trợ và giúp đỡ hết sức tích cực và hiệu quả của TCT DMC và các đơn vị trong ngành.

 

-         Có thị trường tiềm năng trong ngành Dầu khí .

 

 

 

Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2015

 

- Thực hiện Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban kiểm soát đã được ban hành tại quyết định 166/QĐ-DMC-MB ngày 05/9/2011 của HĐQT Công ty DMC-MB.

 

- Thực hiện giám sát HĐQT, Ban GĐ  trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của DMC-MB.

 

- Giám sát việc chấp hành các nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT; Thực hiện kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

 

-         Chủ trì đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

 

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh và đánh giá công tác quản lý của HĐQT để trình ĐHCĐ năm 2015.

 

- Kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đã được HĐQT DMC-MB phê duyệt. Giám sát việc tuân thủ các quy trình đầu tư, và các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện đầu tư….

 

- Giám sát việc huy động vốn, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả nhằm hạn chế những rủi ro tiềm ẩn trong quá trěnh hoạt động.

 

- Giám sát việc chấp hành chế độ kế toán thống kê theo Luật kế toán, Luật doanh nghiệp, Luật thuế.

 

 

 

II – NỘI DUNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC KIỂM TRA

 

 

 

 

 

Số TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Hình thức kiểm tra

1

Giám sát việc quản lý điều hành của HĐQT, ban GĐ thông qua việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ, định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty

Thường xuyên trong năm

-  Xem xét các dự thảo quy chế, quy định nội bộ của Công ty;

-  Rà soát các văn bản đã ban hành

2

Giám sát kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành chế độ tài chính kế toán, huy động và sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích

Thường kỳ hàng tháng, hàng quý 

-  Xem xét các báo cáo của đơn vị (Công ty CP ĐT và KT Bắc Kạn), tham gia các cuộc họp của Công ty

-  Thực hiện việc kiểm tra thực tế tại đơn vị thường kỳ hoặc đột xuất.

3

Giám sát công tác thực hiện đầu tư theo kế hoạch được duyệt

Thường kỳ hàng quý

-  Giám sát thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện đầu tư; thông qua các quyết định, các hợp đồng kinh tế theo từng hạng mục đầu tư

 

4

Thẩm định báo cáo tài chính, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Quý 2

Quý 4

-  Xem xét các báo cáo do đơn vị hoặc công ty kiểm toán độc lập thực hiện

-  Yêu cầu các công ty kiểm toán độc lập chào giá hoặc hình thức  lựa chọn khác

5

Thực hiện giám sát các công việc đột xuất (do TCT DMC, HĐQT DMC-MB yêu cầu)

 

Tùy theo tính chất công việc cụ thể

           

 

 

 

Phần III:  KIẾN NGHỊ

 

Qua công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của DMC-MB trong năm 2014 có thể thấy Công ty DMC-MB vẫn còn có nhiều khó khăn. Để ổn định và phát triển bền vững, trong thời gian tới, DMC-MB cần sự hỗ trợ thường xuyên, liên tục của TCT DMC, các cổ đông về các vấn đề sau:

 

ü Tạo điều kiện cho DMC-MB được tham gia các dịch vụ trong TCT DMC.

 

ü Hỗ trợ Công ty tìm kiếm và triển khai các dự án mới khả thi để phục cho SXKD của Công ty.

 

ü  Tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ DMC-MB trong việc bảo lãnh cho Công ty vay vốn khi Công ty có các phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạm ứng tiền hàng cho DMC-MB khi có những hợp đồng bán hàng cho TCT.

 

ü Các nhà đầu tư thường xuyên liên hệ, hiến kế cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc điều hành và quản lý Công ty.

 

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ của BKS năm 2015, kính trình ĐHĐCĐ Công ty DMC-MB thông qua.

 

Trân trọng cảm ơn!

 

 

 

.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Minh Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN

VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ-CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM

DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Số:   100 B   /DMC-MB-KHĐT

Hà Nội, ngày  13   tháng  3   năm 2015

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014

VÀ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2015

 

PHẦN 1

TÌNH HÌNH ƯỚC THỰC HIỆN KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014

I/ Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014:

        Năm 2014 Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn: những tháng đầu năm lượng hàng tiêu thụ chậm dẫn đến lượng hàng tồn kho lớn, nguồn nguyên liệu sản xuất của công ty ngày càng cạn kiệt dẫn đến công ty bị thiếu nguyên liệu sản xuất, phát sinh thêm chi phí thuê kho, tiền thuê đất tăng mạnh ... Vì vây, được sự giúp đỡ tận tình, chỉ đạo cụ thể, sát sao của lãnh đạo và các Ban của Tổng công ty, cùng với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao và nỗ lực hết mình của Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng toàn thể CBCNV, công ty chúng ta đã hoàn thành được một số chỉ tiêu của kế hoạch năm 2014, cụ thể như sau :

 

Kết quả hoạt động SXKD năm 2014:

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

KH năm 2014

TH năm 2014

% TH/KH

1

Sản lượng sản xuất

Tấn

37 600

26 284.5

69.91

2

Sản lượng tiêu thụ

Tấn

43 600

28 456

65.27

 

Xăng dầu, dầu mỡ nhờn

M3

5 910

6 972

117.96

3

Vốn điều lệ

Tỷ.đ

39.2

39.2

100.00

4

Tổng doanh thu

-

238

242.5

101.89

5

LN  trước thuế

-

5

4.8

96.00

6

LN sau thuế

-

3.9

3.744

96.00

7

Thuế & nộp NSNN

-

6.5

6.6

101.54

8

Chỉ tiêu đầu tư

-

 

 

 

9

Lao động cuối kỳ

Người

190

187

97.40

10

Thu nhập BQ

Tr/ng/th

9

9

100.00

 

 

 

1 – Lĩnh vực sản xuất:

       Trong năm 2014, lĩnh vực hoạt động sản xuất của công ty gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt nguồn nguyên liệu cho các sản phẩm chính bị thiếu dẫn đến sản lượng sản xuất giảm mạnh. Công ty đã chủ động điều chỉnh sản xuất thêm các sản phẩm khác để tăng sản lượng sản xuất nhưng vẫn không hoàn thành kế hoạch được giao.

 

Chỉ tiêu

ĐVT

KH năm 2014

TH năm 2014

% TH/KH

Barite

Tấn

30 000

17 283

57.61

Bentonite

-

4 500

3 416.5

75.92

CaCO3 , Safe carb các loại

-

2 000

4 033

201.66

Sản phẩm cung cấp cho TOTO

-

 

392

 

Thạch anh

-

1 100

190

17.25

Nguyên liệu bọc ống

-

 

970

 

Tổng cộng

-

37 600

26 284.5

69.91

 

2 - Lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ:

Thương mại, dịch vụ là lĩnh vực mang lại doanh thu lớn cho công ty.  Mặc dù hoạt động kinh doanh và dịch vụ gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2014 do nhu cầu tiêu thụ sụt giảm mạnh và ảnh hưởng của việc kiểm soát tải trọng …nhưng nhờ sự nỗ lực, cố gắng của các bộ phận chức năng, công ty đã phấn đấu hoàn thành kế hoạch doanh thu.

Sản lượng tiêu thụ

Đvt

KH năm 2014

TH năm 2014

% TH/KH

Barite

Tấn

30 000

16  689

55.63

Bentonite

-

5 000

3 860

77.20

CaCO3 các loại

     -

3 000

3 867

128.90

Thạch Anh

     -

1 100

56

5.11

Sản phẩm cung cấp cho TOTO

-

1 000

700

70.00

Đạm

-

3 000

2 512

83.73

Hạt nhựa PP

-

500

725

144.90

Hàng hóa khác: Dolomite, Phụ gia, CMC…

-

 

47

 

Tổng cộng

Tấn

43 600

28 456

65.27

Xăng dầu, dầu mỡ nhờn

M3

5 910

6 972

117.96

Chất tháo dỡ ván khuôn separol

lít

 

600

 

Bao bigbag

Bộ

 

15 629

 

Doanh thu dịch vụ

Tỷ.đ

 

1.64

 

Tổng doanh thu

Tỷ.đ

238

242.5

101.89

* Đánh giá tình hình thực hiện kinh doanh, dịch vụ:

       -  Mặt hàng bột barite:  trong những tháng đầu năm tiêu thụ chậm, giá hạ dẫn đến hàng tồn kho với số lượng lớn. Trong những tháng cuối năm, giá cả phục hồi tuy nhiên DMC-MB lại thiếu NL sản xuất nên tổng sản lượng tiêu thụ đạt 55.63% (16 689 tấn so với 30.000 tấn kế hoạch).
       - Bột CaCO3 tiêu thụ trong năm 2014 cao, vượt kế hoạch đạt 3 867 tấn/3 000 tấn theo kế hoạch: sản lượng tiêu thụ nội địa lẫn xuất khẩu đều tăng so với năm 2013 (trên 2.000 tấn).
       - Sản lượng tiêu thụ bentonite: thực hiện được 3 860 tấn/5 000 tấn theo kế hoạch: tốc độ tiêu thụ đầu năm chậm tuy nhiên trong các tháng cuối năm sản lượng tiêu thụ khá hơn.
       - Sản lượng cung cấp cho Công ty TOTO Việt Nam không đạt kế hoạch do sản phẩm thạch anh không đạt yêu cầu của khách hàng (hàm lượng  Fe và Mg cao) nên tạm thời TOTO dừng việc nhập bột thạch anh.
       - Việc tiêu thụ đạm Phú Mỹ ngày càng khó khăn do giá vận tải cao lại phải cạnh tranh khốc liệt với đạm Ninh Bình và đạm xuất xứ từ Trung Quốc giá rẻ.
       - Kinh doanh xăng dầu có doanh số cao vượt kế hoạch  tuy nhiên hiệu quả kinh doanh còn thấp.

-       Lĩnh vực cung cấp dịch vụ: Thực hiện tốt công tác vận chuyển giao nhận hàng hóa nội bộ, ngoài ra chưa khai thác được thêm dịch vụ mới.

 

3 – Lĩnh vực đầu tư:

Nhằm mục tiêu phát triển bền vững, ổn định lâu dài hoạt động của công ty, năm 2014, DMC –  miền Bắc đã tích cực tìm kiếm các mỏ nguyên liệu cũng như các sản phẩm dịch vụ mới.

Đối với sản xuất sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao: công ty đang sản xuất sản phẩm mới Bentonite tẩy trắng, đã giới thiệu sản phẩm ra thị trường và thu thập ý kiến của khách hàng để hoàn thiện hơn.

Đối với Dự án đầu tư chế biến bột đá trắng CaCO3 tại Nghệ An: UBND tỉnh Nghệ An đã đồng ý chủ trương cho phép Công ty DMC – Miền Bắc đầu tư Nhà máy chế biến tại KCN Nam Cấm, công ty đang phối hợp với các đơn vị tư vấn thực hiện các gói thầu phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư, dự kiến đầu năm 2015 sẽ trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để triển khai xây dựng nhà máy. 

4- Công tác khác:

 - Năm 2014 công ty đã rà soát lại các quy chế, nội quy quản lý nội bộ và xây dựng, ban hành mới Quy chế quản trị và Quy chế quản lý nợ.

- Tổng số lao động công ty hiện tại là 187 người, thu nhập bình quân cả năm 2014 của CBCNV công ty là 9 triệu đồng/người/tháng.

- Công ty thường xuyên thực hiện HTQLCL An toàn - Môi trường - Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 - ISO14000 - OHSAS 18000.

 

 

 

 

 

 

PHẦN 2

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

 

III - Các chỉ tiêu chính:

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Thực hiện 2014

Kế hoạch 2015

% TH so với KH 2014

Ghi chú

A

B

C

1

2

4=2/1

 

1

Sản lượng sản xuất

Tấn

26 284.5

31 000

117.94

 

2

Sản lượng tiêu thụ

Tấn

28 456

35 550

124.93

 

 

 

M3

6 972

6 300

90.36

Xăng dầu

3

Vốn điều lệ

Tỷ.đ

39.2

39.2

100.00

 

4

Tổng doanh thu

Tỷ.đ

242.5

242

99.79

 

5

LN  trước thuế

Tỷ.đ

4.8

5

104.17

 

6

LN sau thuế

Tỷ.đ

3.744

3.9

104.17

 

7

Tỷ lệ cổ tức

%

4

8

200.00

 

8

Thuế & nộp NSNN

Tỷ.đ

6.6

5

75.76

 

9

Chỉ tiêu đầu tư, bao gồm:

Tỷ.đ

 

1.1

 

 

 

- Nghiên cứu  đầu tư dự án sx CaCO3 Nghệ An.

 

Tỷ.đ

 

 

 

Chuyển tiếp sang năm 2015

 

- Nghiên cứu sx Bentonite tẩy trắng

Tỷ.đ

 

 

 

 

- Mua ô tô 7 chỗ

Tỷ.đ

 

1.1

 

 

10

Lao động cuối kỳ

Người

187

190

101.60

 

11

Thu nhập BQ

Tr/ng/th

9

 

10

111.11

 

    

 Chỉ tiêu đầu tư thực hiện năm 2014:  Công ty DMC – MB đang triển khai nghiên cứu 2 dự án (sx CaCO3 Nghệ An, sx Bentonite tẩy trắng) nếu dự án khả thi và được phê duyệt thì mọi chi phí của dự án sẽ được bổ sung vào  kế hoạch đầu tư, trường hợp không khả thi sẽ tính vào chi phí SXKD của Công ty.

 

(Chi tiết Biểu 1,2 đính kèm)

                    

 

 

  1 – Nhiệm vụ trọng tâm:

-    Tích cực tìm kiếm mỏ nguyên liệu, thu mua nguyên liệu sản xuất.

-    Nghiên cứu cơ hội đầu tư sản xuất các sản phẩm mới nhằm ổn định sản xuất lâu dài hoạt động của công ty, triển khai thực hiện đầu tư dự án nhà máy chế biến bột đá CaCO3  tại KCN Nam Cấm – Nghệ An.

-    Sắp xếp, định biên lao động hợp lý, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lực phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty.

           -  Liên tục rà soát, hoàn thiện chuẩn hóa các quy trình sản xuất, các định mức tiêu hao nguyên liệu, lao động nhằm đảm bảo chất lượng, giảm giá thành, làm cơ sở để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

-    Mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài ngành Dầu khí (đặc biệt là các sản phẩm cốt lõi: Barite, Bentonite, CaCO3 và các loại hóa chất).

-    Tiết giảm chi phí tối đa, bảo toàn và phát triển vốn.

-    Tiếp tục thực hiện phương án tái cấu trúc công ty giai đoạn 2012-2015; phối hợp với Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) để thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty DMC-Miền Bắc trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

-    Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, cải tiến, phát huy sáng kiến và ứng dụng  khoa học trong sản xuất. Duy trì và hoàn thiện hệ thống QLCL theo ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000.

-    Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đồng thời đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông.

-    Thực hiện tốt công tác Quốc phòng an ninh. Đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

-    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Công ty DMC giao.

2 – Mục tiêu kế hoạch năm 2015:

a/ Lĩnh vực sản xuất:

-  Duy trì ổn định và gia tăng sản lượng sản xuất các loại sản phẩm nhất là các sản phẩm truyền thống như: Barite, Bentonite, CaCO3, Safe Carb các loại…

- Sản xuất sản phẩm Bentonite tẩy trắng.

-    Triển khai đầu tư dự án nhà máy chế biến bột đá CaCO3  tại KCN Nam Cấm – Nghệ An.

b/ Lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ:

Mở rộng hệ thống đại lý, khách hàng tiêu thụ tất cả các mặt hàng hạt nhựa, xăng dầu, Bentonite, CaCO3, Đạm Phú Mỹ,….

3 – Các giải pháp thực hiện:

3.1/ Nhóm giải pháp về sản xuất:

- Giải pháp về nguyên liệu: Phối hợp chặt chẽ với Công ty CP ĐT & KT Barite Bắc Kạn và các nhà cung ứng khác để đưa nguyên liệu sản xuất về Yên Viên, tích cực tìm kiếm các điểm mỏ mới (Đảm bảo nhập 20.000 tấn quặng Barite; 5.000 tấn nguyên liệu CaCO3; 5.000 – 6.500 tấn nguyên liệu sét các loại, 40 tấn nguyên liệu bao bì bigbag, 30 tấn nguyên liệu bao bì nhỏ…

-  Giải pháp về tổ chức sản xuất: Bố trí sản xuất hợp lý, giao khoán lương cho các bộ phận phục vụ sản xuất.

-  Giải pháp về thiết bị công nghệ:

+ Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị, dự trù vật tư và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo các hệ thống máy móc, thiết bị hoạt động ổn định đạt năng suất, chất lượng và thời gian hoạt động hữu ích cao.

+ Cải tiến hợp lý hóa các dây chuyền sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất.

-  Giải pháp nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu sx sản phẩm mới có giá trị cao tạo việc làm cho người lao động.

3.2/ Nhóm giải pháp về kinh doanh:

           - Tiếp tục điều chỉnh, cải tiến  cơ chế bán hàng  linh hoạt để tăng cường  sức cạnh tranh các sản phẩm do DMC Miền Bắc sản xuất đặc biệt là bentonite, CaCO3. Bộ phận kinh doanh phối hợp chặt chẽ với bộ phận kỹ thuật để tư vấn cho khách hàng có giải pháp sử dụng  sản phẩm phù hợp nhất và hiệu quả kinh tế nhất cho khách hàng.

          - Mở rộng mạng lưới khách hàng, tăng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh thương mại như xăng dầu, hạt nhựa, đạm Ure Phú Mỹ…

         - Thu thập thông tin từ Tổng cục Hải quan, Trung tâm thông tin Bộ Công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Cục Xúc tiến Thương mại ...để tìm kiếm các khách hàng tiềm năng mua sản phẩm CaCO3 siêu mịn.

         - Đưa sản phẩm Bentonite tẩy trắng đến các công ty sản xuất dầu ăn thực vật và các cơ sở chế biến dầu nhớt thải (tập trung chủ yếu tại khu An Khánh, Hà Tây) dùng thử, từ đó phối hợp với phòng KTATCL để đưa ra các sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng, xây dựng giá bán hợp lý có tính cạnh tranh cao so với các sản phẩm Bentonite tẩy trắng hiện đang nhập khẩu.

         - Giữ vững uy tín công ty và xây dựng các thương hiệu mới như Bentonite tẩy trắng của DMC – Miền Bắc.

         - Bồi dưỡng đạo đức và nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ kinh doanh.

3.3/ Nhóm giải pháp về dịch vụ:

            - Duy trì việc liên hệ với các đơn vị thi công, nhà thầu để cung cấp các dịch vụ, hàng hóa mà công ty có khả năng cung cấp, bên cạnh đó tiếp tục tìm kiếm các khách hàng mới để mở rộng thị trường nhằm nâng cao sản lượng kinh doanh hiện tại.

            - Tận dụng lợi thế là đơn vị thành viên trong Tập đoàn Dầu khí đẩy mạnh việc tìm kiếm các hợp đồng mới, lĩnh vực ngành nghề mới để tạo ra giá trị gia tăng cho công ty.

            - Nắm bắt thông tin về khả năng cung ứng của các nhà cung cấp trong lĩnh vực vận tải để có biện pháp kịp thời đáp ứng nhu cầu giao nhận vận chuyển hàng hóa của công ty sản xuất kinh doanh cũng như của khách hàng khác.

          - Phát triển dịch vụ vận tải xăng dầu.

3.4/ Nhóm giải pháp về đầu tư:

             - Thúc đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án nhà máy chế biến CaCO3 tại Nghệ An để sớm có sản phẩm, mang lại doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

            - Tiếp tục tìm kiếm các mỏ nguyên liệu: Barite, Bentonite, Thạch Anh, CaCO3

      - Tìm kiếm các cơ hội đầu tư sản xuất các sản phẩm, dịch vụ mới nhằm ổn định hoạt động SXKD lâu dài của công ty.

 

3.5/ Nhóm giải pháp về Tổ chức phát triển nguồn lực:

- Tiếp tục thực hiện phương án tái cấu trúc công ty giai đoạn 2012-2015 đã báo cáo Tổng công ty DMC và phối hợp với đơn vị tư vấn PSI để triển khai thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty DMC-Miền Bắc trên sàn HNX.

- Công ty sẽ thành lập các Chi nhánh để quản lý, vận hành các dự án đầu tư;

- Xây dựng lại cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh, các phòng/xưởng trong công ty;

- Phân cấp cụ thể thẩm quyền của các chi nhánh tạo ra sự chủ động trong điều hành sản xuất kinh doanh.

- Quan hệ trong tổ chức: Duy trì mối quan hệ điều khiển - phục tùng và phối hợp cộng tác.

- Chủ động lập kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nhân lực phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh, công ty sẽ điều động những cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề có kinh nghiệm từ Yên Viên đến các nhà máy mới làm lực lượng nòng cốt, đối với các vị trí không yêu cầu về kinh nghiệm công ty sẽ thuê nhân lực tại địa phương;

- Trên cơ sở định mức, định biên, tiền công của ngày công, công ty sẽ xây dựng đơn giá khoán tiền lương/tấn sản phẩm và trả lương phù hợp theo khu vực.

- Xây dựng các quy chế, nội quy quản lý nội bộ còn thiếu theo loại hình Công ty cổ phần.

- Thực hiện trách nhiệm công bố thông tin và quan hệ cổ đông đối với Công ty đại chúng.

 

3.6/ Nhóm giải pháp về Tài chính:

- Tiến hành các thủ tục để tăng vốn điều lệ của công ty để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư của công ty.

- Huy động vốn từ các Ngân hàng, tổ chức tín dụng nhằm đáp ứng vốn cho hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Thực hiện kế hoạch tái cấu trúc của công ty :

+ Chuyển hoạt động của Công ty CP Đầu tư Khai thác Barite Bắc Kạn theo mô hình Chi nhánh hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

+ Thực hiện thoái vốn của Tổng công ty DMC tại công ty từ 95,7% xuống còn 51% vốn điều lệ.

+ Nhận bàn giao chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Yên viên từ Tổng công ty.

- Tăng cường công tác kiểm soát chi phí, hoàn thiện và giám sát việc thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty để tiết giảm chi phí tối đa.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là nợ phải thu khó đòi và kiên quyết không để phát sinh nợ khó đòi mới.

 

3.7/ Nhóm giải pháp về các công tác khác:

            - Có kế hoạch tiết giảm chi phí trong hoạt động quản lý doanh nghiệp và trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Tuân thủ quy định và tổ chức cấp phát đúng chủng loại BHLĐ cho từng đối tượng lao động theo đúng kế hoạch và đúng tiêu chuẩn định lượng, mẫu mã như Tổng Công ty quy định, duy trì mạng lưới an toàn viên.

- Vận động CBCNV giữ gìn vệ sinh nơi làm việc và bếp ăn, thực hiện tốt quy trình 5S.

            - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường đảm bảo sản xuất an toàn, môi trường trong sạch.

- Thực hiện duy trì và hoàn thiện hệ thống QLCL theo ISO ̣9000, ISO 14000, OHSAS 18000.

            - Vận động CBCNV tích cực tham gia đầy đủ các phong trào đoàn thể và các công tác an sinh xã hội.

- Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác Quốc phòng - An ninh.

 

Nơi nhận:

-  Tổng Công ty DMC (để b/c);

-  Chủ tịch HĐQT Công ty (để b/c);

-  Ban Giám đốc Công ty (để b/c);

-  Lưu VT, P.KHĐT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Khắc Ngư

 

 

 

 

 

BIỂU 1
CHI TIẾT CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2015 CỦA CÔNG TY DMC - MIỀN BẮC
TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2015
Tổng số Trong đó 
Quý I Quý II Quý III Quý IV
A B C 1=2+..+5 2 3 4 5
I Chỉ tiêu sản lượng            
1 Sản lượng sản xuất Tấn 31 000 6 000 6 900 8 800 9 300
- Barite - 20 000 3 000 4 500 6 000 6 500
- Bentonite - 5 000 1 000 1 200 1 500 1 300
- Sản xuất CaCO3 và Safe Carb - 5 000 1 000 1 200 1 300 1 500
- Sản phẩm cung cấp cho TOTO -  500  500      
- Sản xuất Thạch anh -  500  500      
2 Sản lượng tiêu thụ Tấn 35 550 6 440 8 270 9 960 10 880
  - Sản phẩm đơn vị sản xuất - 31 700 5 460 7 400 9 010 9 830
- Barite - 20 000 3 000 4 500 6 000 6 500
- Bentonite - 5 500 1 200 1 300 1 400 1 600
-  CaCO3 và Safe Carb - 5 000 1 000 1 300 1 300 1 400
- Thạch anh -  500  100  130  130  140
- Sản phẩm cung cấp cho TOTO -  700  160  170  180  190
  - Sản phẩm kinh doanh ngoài Tấn 3 850  980  870  950 1 050
- Đạm và phân bón khác - 3 300  900  750  800  850
- Hạt nhựa PP -  550  80  120  150  200
- Xăng dầu m3 6 300 1 500 1 600 1 500 1 700
II Các chỉ tiêu tài chính            
1 Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 45 44.0 41.0 43.0 45.0
  Trong đó: - Vốn điều lệ - 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2
                  - Tỷ lệ tham gia của Tổng công ty % 51.0 95.7 51.0 51.0 51.0
2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 242 51.0 56.0 58.0 77.00
- Doanh thu từ lĩnh vực sản xuất - 68 12.0 15.0 20.0 21.0
- Doanh thu từ lĩnh vực thương mại - 174 39.0 41.0 38.0 56.0
- Doanh thu từ lĩnh vực tài chính -          
3 Tổng chi phí Tỷ đồng 237.0 50.00 55.00 56.50 75.50
- Chi phí giá vốn - 210.0 45.00 49.0 49.5 66.50
- Chi phí bán hàng - 12.0 2.0 3.0 3.0 4.0
- Chi phí quản lý doanh nghiệp - 15.0 3.0 3.0 4.0 5.0
4 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 5.0 1.0 1.0 1.5 1.5
5 Lợi nhuận sau thuế - 3.9 0.78 0.78 1.17 1.17
6 Tỷ suất LNST/VĐL % 9.9% 2.0% 2.0% 3.0% 3.0%
7 Lợi tức chuyển về TCT DMC (Công ty Mẹ) Tỷ đồng 1.5 1.5      
8 Nộp Ngân sách Nhà nước Tỷ đồng 5.0 2.00 1.00 1.00 1.00
9 Tỷ lệ chia cổ tức % 8        
III Các chỉ tiêu đầu tư            
1 Giá trị thực hiện đầu tư Tỷ đồng 1.10   1.10    
  Trong đó: - Đầu tư XDCB và mua sắm TTB - 1.10   1.10    
                 - Đầu tư khác -          
2 Giá trị giải ngân - 1.10   1.10    
  Trong đó : - Vốn chủ sở hữu - 1.10   1.10    
    - Vốn vay  +  vốn khác -          
IV Các chỉ tiêu khác            
1 Thực hiện đào tạo Lượt người 265 40 25 180 20
2 Kinh phí đào tạo Tỷ đồng 0.10 0.04 0.015 0.03 0.015
3 Số lao động bình quân trong kỳ Người 190 190 190 190 190
4 Thu nhập bình quân Trđ/ng/tháng 10.0 10 8 9 13.0

 

 

 

 

BIỂU 1b Rà soát lại
CHI TIẾT CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2015 CỦA CÔNG TY DMC - MIỀN BẮC
TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2015
Tổng số Trong đó 
Quý I Quý II Quý III Quý IV
A B C 1=2+..+5 2 3 4 5
I Chỉ tiêu sản lượng            
1 Sản lượng sản xuất Tấn 31 000 6 000 6 900 8 800 9 300
- Barite - 20 000 3 000 4 500 6 000 6 500
- Bentonite - 5 000 1 000 1 200 1 500 1 300
- Sản xuất CaCO3 và Safe Carb - 5 000 1 000 1 200 1 300 1 500
- Sản phẩm cung cấp cho TOTO -  500  500      
- Sản xuất Thạch anh -  500  500      
2 Sản lượng tiêu thụ Tấn 33 150 6 380 7 920 9 060 9 790
- Barite - 20 000 3 000 4 500 6 000 6 500
- Bentonite - 4 300 1 200 1 000 1 000 1 100
-  CaCO3 và Safe Carb - 5 000 1 000 1 300 1 300 1 400
- Thạch anh -          
- Sản phẩm cung cấp cho TOTO -  700  160  170  180  190
- Đạm và phân bón khác - 2 600  900  800  450  450
- Hạt nhựa PP -  550  120  150  130  150
- Xăng dầu m3 7 400 1 700 1 800 1 800 2 100
II Các chỉ tiêu tài chính            
1 Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 45 44.0 41.0 43.0 45.0
  Trong đó: - Vốn điều lệ - 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2
                  - Tỷ lệ tham gia của Tổng công ty % 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0
2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 221.5 48.9 54.8 55.3 62.50
- Doanh thu từ lĩnh vực sản xuất -          
- Doanh thu từ lĩnh vực thương mại -          
- Doanh thu từ lĩnh vực tài chính -          
3 Tổng chi phí Tỷ đồng          
- Chi phí giá vốn -          
- Chi phí bán hàng -          
- Chi phí quản lý doanh nghiệp -          
4 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 3.0        
5 Lợi nhuận sau thuế - 2.34        
6 Tỷ suất LNST/VĐL % 6.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7 Lợi tức chuyển về TCT DMC (Công ty Mẹ) Tỷ đồng 1.5        
8 Nộp Ngân sách Nhà nước Tỷ đồng 5.0 2.00 1.00 1.00 1.00
9 Tỷ lệ chia cổ tức % 8        
III Các chỉ tiêu đầu tư            
1 Giá trị thực hiện đầu tư Tỷ đồng 1.10 1.10      
  Trong đó: - Đầu tư XDCB và mua sắm TTB - 1.10 1.10      
                 - Đầu tư khác -          
2 Giá trị giải ngân - 1.10 1.10      
  Trong đó : - Vốn chủ sở hữu - 1.10 1.10      
                   - Vốn vay  +  vốn khác - 0.0        
IV Các chỉ tiêu khác            
1 Thực hiện đào tạo Lượt người 265 40 25 180 20
2 Kinh phí đào tạo Tỷ đồng 0.10 0.04 0.015 0.03 0.015
3 Số lao động bình quân trong kỳ Người 190 190 190 190 190
4 Thu nhập bình quân Trđ/ng/tháng          
  Trong đó: - TN lương từ hoạt động SXKD - 8.80        
                 - Thu nhập từ các nguồn khác - 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

 

BIỂU 2
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB VÀ MUA SẮM TTB NĂM 2015
CÔNG TY CP HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC -MIỀN BẮC
                  Đơn vị tính: Tỷ đồng
                       
TT Tên dự án Địa điểm
xây dựng
Thời gian
khởi công/
hoàn thành
Tổng mức ĐT/Dự toán Kế hoạch năm 2015 Ghi chú
TS Trong đó TS Trong đó
Vốn chủ
sở hữu
Vốn vay+
vốn khác
Vốn chủ sở hữu Vốn vay+
Vốn khác
TS Trong đó
Tăng vốn
điều lệ
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Tổng số (I+II)     1.10 1.10   1.10 1.10      
I Dự án đầu tư chuyển tiếp                    
  Đầu tư xây dựng cơ bản                   DMC-MB triển khai nghiên cứu 02 dự án này. Nếu khả thi và được phê duyệt thì mọi chi phí của dự án sẽ được bổ sung vào kế hoạch đầu tư, trường hợp không khả thi sẽ tính vào chi phí SXKD của đơn vị
- Nghiên cứu sản xuất Bentonite tẩy trắng                  
- Nghiên cứu đầu tư NM chế biến bột CaCO3 (bao gồm: đất dự án, nhà máy,..)                  
II Dự án đầu tư mới     1.1 1.1   1.1 1.1      
1 Đầu tư mua sắm TSCĐ     1.1 1.1   1.1 1.1      
- Mua sắm xe ô tô 7 chỗ     1.1 1.1   1.1 1.1      

 

 

 

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN

VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ-CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM

DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Số:  95  /TTr- HĐQT

 

Hà Nội, ngày 13  tháng  3  năm 2015

 

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC – MIỀN BẮC

V/v : Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán

                                   

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

                                            Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc

 

-         Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

-         Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 3 năm 2011.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty cổ phẩn Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán (kèm theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Đức Thọ

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT NĂM 2014

(Đã được kiểm toán bởi  Công ty  TNHH Deloitte Việt Nam)

 

I.-BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN                                                                         Đơn vị tính: triệu đồng

 

TT

NỘI DUNG

SỐ DƯ

31/12/2014

I

Tài sản ngắn hạn

47.601

1

Tiền và các khoản tương đương tiền

11.748

2

Các khoản phải thu ngắn hạn

18.225

3

Hàng tồn kho

15.370

4

Tài sản ngắn hạn khác

2.258

II

Tài sản dài hạn

9.642

1

Tài sản cố định

8.398

 

- Tài sản cố định hữu hình

8.300

 

- Tài sản cố định vô hình

98

2

Tài sản dài hạn khác

1.244

III

Tổng cộng tài sản

57.243

IV

Nợ phải trả

12.775

1

Nợ ngắn hạn

12.775

2

Nợ dài hạn

 

V

Vốn chủ sở hữu

44.400

1

Vốn chủ sở hữu

44.400

 

- Vốn điều lệ

39.245

2

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

3.573

3

Lợi ích của cổ đông thiểu số

68

VI

Tổng cộng nguồn vốn

57.243

 

II.-KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

 

STT

CHỈ TIÊU

Từ 1/1 đến 31/12/2014

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

242.581

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

345

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

242.236

4

Giá vốn hàng bán

216.136

5

LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

26.100

6

Doanh thu hoạt động tài chính

393

7

Chi phí tài chính

5

8

Chí phí bán hàng

9.441

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

9.785

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

7.262

11

Lợi nhuận khác

-19

12

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

7.243

13

Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.328

14

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

5.219

 

 

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN

VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ-CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM

DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Số:  96  /TTr- HĐQT

 

Hà Nội, ngày  13  tháng 3  năm 2015

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC – MIỀN BẮC

V/v : Phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

                                    Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

                                                     Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc

 

Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc (Công ty DMC-Miền Bắc) kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, quyết định thông qua phương án phân phối lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty như sau:                                                                                                                                                         ĐVT : VND

 

  STT                                                                                                

Khoản mục

Số tiền

I

Phân phối lợi nhuận năm 2014 :

 

1

Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2014 của Công ty mẹ - Công ty DMC – MB theo BCTC đã được kiểm toán

3.244.682.488

2

Chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 4%/mệnh giá (tương đương 400 đồng/01 cổ phiếu)

1.569.820.000

3

Lợi nhuận phân phối các quỹ

1.674.862.488

3.1

Quỹ dự phòng tài chính (5%)

162.234.124

3.2

Quỹ đầu tư phát triển (5%)

162.234.124

3.3

Quỹ khen thưởng phúc lợi (*)

1.350.394.240

II

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

 

1

Lợi nhuận chưa phân phối dự kiến năm 2015

3.900.000.000

2

Chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 8%/mệnh giá (tương đương 800 đồng/01 cổ phiếu)

3.139.640.000

3

Lợi nhuận phân phối các quỹ

760.360.000

3.1

Quỹ dự phòng tài chính (5%)

195.000.000

3.2

Quỹ đầu tư phát triển (5%)

195.000.000

3.3

Quỹ khen thưởng phúc lợi (*)

370.360.000

 

            (*) Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt chi tiết phân bổ quỹ khen thưởng phúc lợi (khen thưởng, phúc lợi, ban quản lý điều hành).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

Vũ Đức Thọ

 

 

   TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN

  VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM

DẦU KHÍ DMC - MIẾN BẮC

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      97    /TTr-DMCN

 

Hà Nội, ngày   13    tháng 3 năm 2015

 

 

TỜ TRÌNH

V/v Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng,

thù lao đối với ủy viên HĐQT và BKS

 

 

            Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

 

Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc

 

 

 

 

 

Trân trọng kính trình đại hội:

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc;

 

HĐQT Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2014 và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chế độ tiền lương và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015 như sau:

 

 

 

I. Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2014:

 

1. Chế độ tiền lương, tiền thưởng:

 

Chế độ tiền lương, tiền thưởng được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, theo đó Chủ tịch HĐQT chuyên trách và ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc được hưởng lương, thưởng theo Quy chế Tiền lương, tiền thưởng của Công ty ban hành tại Quyết định số 188/QĐ - DMC-MB ngày 12/4/2013  của HĐQT Công ty và Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng công ty DMC tại các Công ty con, được ban hành tại Quyết định số 2649/QĐ - DMC ngày 14/12/2012 của HĐQT Tổng công ty DMC và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước. HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ thu nhập từ lương, thưởng của Chủ tịch HĐQT và ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc (xem phụ lục đính kèm).

 

2. Về chế độ thù lao:

 

Năm 2014, Công ty thực hiện chế độ thù lao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đối với ủy viên HĐQT, BKS cụ thể như sau:

 

- Ủy viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (trừ Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc):                                                2 000 000 đồng/người/tháng

 

- Trưởng Ban KS không chuyên trách :  1 500 000 đồng/người/tháng

 

- Ủy viên BKS không chuyên trách :      1 000 000 đồng/người/tháng

 

( xem phụ lục đính kèm)

 

II. Chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2015:

 

1. Chế độ tiền lương, tiền thưởng:

 

Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với Chủ tịch HĐQT chuyên trách, ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách theo Quy chế Tiền lương, tiền thưởng được ban hành tại Quyết định số 188/QĐ - DMC-MB ngày 12/4/2013 của HĐQT Công ty DMC - Miền Bắc và Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng công ty DMC tại các Công ty con, được ban hành tại Quyết định số 2649/QĐ - DMC ngày 14/12/2012 của HĐQT Tổng công ty DMC.

 

 

 

2. Chế độ thù lao:

 

Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chế độ thù lao đối với ủy viên HĐQT, ủy viên Ban kiểm soát với các mức cụ thể như sau:

 

- Ủy viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (trừ Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc) là:                                            2 000 000 đồng/người/tháng

 

- Trưởng Ban KS không chuyên trách :  1 500 000 đồng/người/tháng

 

- Ủy viên BKS không chuyên trách :      1 000 000 đồng/người/tháng

 

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua!

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                          

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT, P.TCHC.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

 

 

 

       (Đã ký)

 

 

         Vũ Đức Thọ

 

 

BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP ĐỐI VỚI HĐQT, GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014
( Kèm theo Tờ trình số    97   /TTr-DMCN ngày   13  tháng 3 năm 2015)
               
STT Họ và tên Chức danh Tiền lương
 (đồng)
Tiền thưởng BQLĐH
(đồng)
Thù lao
 kiêm nhiệm
 (đồng)
Khen thưởng
và phúc lợi
(đồng)
Tổng cộng
(đồng)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Vũ Đức Thọ CT HĐQT chuyên trách 335 600 000 31 438 176   13 400 000 380 438 176
2 Trần Khắc Ngư UV HĐQT - GĐ 339 648 000 31 438 176   13 400 000 384 486 176
3 Lương Nguyễn Minh Phượng UV HĐQT kiêm nhiệm   26 525 961 24 000 000   50 525 961
4 Nguyễn Thế Hoành UV HĐQT kiêm nhiệm   26 525 961 24 000 000   50 525 961
5 Đỗ Thị Thanh UV HĐQT kiêm nhiệm
đến hết 30/11/2014
  26 525 961 22 000 000   48 525 961
6 Nguyễn Minh Hải UV HĐQT kiêm nhiệm
từ 01/12/2014
    2 000 000   2 000 000
7 Nguyễn Thị Minh Hằng TBKS kiêm nhiệm   22 596 189 18 000 000   40 596 189
8 Đào Thị Minh Thùy UV BKS kiêm nhiệm     12 000 000   12 000 000
9 Lê Thị Thanh Huyền UV BKS kiêm nhiệm     12 000 000   12 000 000
  Tổng cộng:   675 248 000 165 050 424 114 000 000 26 800 000 981 098 424

 

PHÒNG TCHC PHÒNG TC-KT TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
             
             
             
             
             
             
Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Thanh Trúc Vũ Đức Thọ
             

  

 

 

 

KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015
(Kèm theo Tờ trình số    97   /TTr-DMCN ngày     13  tháng 3 năm 2015)
                      Đơn vị: 1000đ
                         
Stt Họ và tên Chức danh HS lương CD Tiền lương chức danh Tiền lương bổ sung Tổng quỹ tiền lương KH năm 2015 Tiền thưởng  Thù lao Phúc lợi Tổng cộng khi
Hoàn thành KH Vượt  KH Hoàn thành KH Vượt  KH
1 2 3 4                  
1 Vũ Đức Thọ CT HĐQT chuyên trách 17 244 800 122 400 367 200 61 200 102 000   15 000 443 400 484 200
2 Trần Khắc Ngư UV HĐQT - GĐ 17 244 800 122 400 367 200 61 200 102 000   15 000 443 400 484 200
3 Lương Nguyễn Minh Phượng UV HĐQT kiêm nhiệm             24 000   24 000 24 000
4 Nguyễn Thế Hoành UV HĐQT kiêm nhiệm             24 000   24 000 24 000
5 Nguyễn Minh Hải UV HĐQT kiêm nhiệm             24 000   24 000 24 000
6 Nguyễn Thị Minh Hằng/ hoặc
người được ĐHĐCĐ bầu thay thế
TBKS chuyên trách 10.5 151 200 75 600 226 800 37 800 63 000   15 000 279 600 304 800
7 Đào Thị Minh Thùy UV BKS kiêm nhiệm             12 000   12 000 12 000
8 Lê Thị Thanh Huyền UV BKS kiêm nhiệm             12 000   12 000 12 000
                         
  TỔNG CỘNG:   45 640 800 320 400 961 200 160 200 267 000 96 000 45 000 1262 400 1 369 200
                         
  *  Tiền lương bổ sung, tiền thưởng, tiền chi từ quỹ phúc lợi sẽ được điều chỉnh phù hợp với kết quả hoạt động SXKD.          
  ** Tiền thưởng Ban QLĐH thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2015.                
  PHÒNG TC-HC   PHÒNG TC-KT   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                CHỦ TỊCH
                         
                         
                         
                         
  Nguyễn Tiến Dũng   Nguyễn Thanh Trúc   Vũ Đức Thọ

 

 

 

 

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN

VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ-CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM

DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Số:   98  /TTr - DMCN

Hà Nội, ngày  13  tháng  3  năm 2015

 

 

 

 

 

TỜ TRÌNH

 

V/v đề nghị chấp thuận bổ nhiệm Uỷ viên HĐQT

 

và giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty DMC-Miền Bắc

 

 

 

 

 

            Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

 

      Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc

 

 

 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc (Công ty DMC-Miền Bắc);

 

Căn cứ nghị quyết số: 29 –NQ/TV ngày 16/4/2014 của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty DMC về công tác cán bộ;

 

     Căn cứ công văn số: 2462/DMC-TCNL ngày 04/12/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC về việc thay thế ủy viên HĐQT Công ty DMC-Miền Bắc;

 

Căn cứ nghị quyết số: 138 /NQ-DMC ngày 20/01/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC về công tác cán bộ;

 

     Căn cứ công văn số: 139/DMC-TCNL ngày 20/01/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC về việc giới thiệu nhân sự giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty DMC-Miền Bắc;

 

Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc xin kính trình Đại hội đồng cổ đông về nhân sự giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty DMC-Miền Bắc như sau:

 

 

 

I. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Công ty DMC-Miền Bắc:

 

Ông Nguyễn Minh Hải – Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Chủ tịch Công đoàn CSTV Công ty, giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm, Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc thay bà Đỗ Thị Thanh nghỉ chế độ hưu trí và có Đơn xin thôi giữ chức Uỷ viên HĐQT kiêm nhiệm Công ty DMC-Miền Bắc.

 

 

 

II. Giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát:

 

Phùng Thị Loan – Thạc sỹ Quản lý Hành chính công, Cử nhân Kính tế, chuyên ngành Kế toán, Chánh văn phòng Tổng công ty DMC, ứng cử tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc chuyên trách thay bà Nguyễn Thị Minh Hằng có đơn xin thôi tham gia Ban kiểm soát.

 

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

 

Trân trọng!    

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Đức Thọ

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN   

VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM   

DÀU KHÍ DMC – MIỀN BẮC

 

Số:    99   /DMCN-BKS

 

   Hà Nội, ngày   13   tháng 3 năm 2015

 

TỜ TRÌNH

 

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

 

 

            Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

             Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc

 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26 tháng 3 năm 2011;

Căn cứ Nghị quyết số 1105/NQ - DKVN ngày 19/02/2013 của HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho các năm từ  2013 - 2015;

       Sau khi xem xét hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Việt Nam,  Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông như sau:

 1. Giao cho Giám đốc và Ban kiểm soát lựa chọn 1 (một) trong 3 (ba) công ty kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Việt Nam là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty trên cơ sở chào giá dịch vụ cạnh nhất, đáp ứng yêu cầu của Công ty.
 2. Giao cho Giám đốc Công ty đàm phán với Công ty kiểm toán được lựa chọn về phí kiểm toán và các điều khoản khác, báo cáo Hội đồng quản trị Công ty trước khi ký hợp đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Minh Hằng

 

 

 

 

 

 

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn

 

 

Desinges iColor