BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 

(Số 173 /BB-DMCN & Số 174 /NQ-DMCN)

 

 

ĐẠI HỘI ĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2019

 

I. ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG

 

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

 

2. Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn