BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:

 

Biên bản số 33/BB-DMCN & Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2021

 

 

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

 

 

 

1. Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

2. Giấy ủy quyền của các cá nhân tổ chức tham dự đại hội cổ đông năm 2021

a/ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
b/ Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và KH năm 2021;
c/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và KH năm 2021;
d/ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
e/ Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận năm 2020;
f/ Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và trình chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;
g/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty;
h/ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia HĐQT Công ty DMC - Miền Bắc;
i/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn Điều lệ;
j/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
k/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
l/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;

 

 

 

 

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện

quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

 

                  Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

 

         Tên tổ chức: Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc

         Tên giao dịch: Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc

         Trụ sở chính: Thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

         Điện thoại: (024)38271483       Fax: (04) 38780902

         Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

         Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc

         Mã chứng khoán: PCN

         Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

         Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

         Sàn giao dịch: UpCom

         Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2021

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 09/08/2021 (thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong Giấy mời tham dự).

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc, thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp

a/ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;

b/ Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và KH năm 2021;

c/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và KH năm 2021;

d/ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

e/ Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận năm 2020;

f/ Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và trình chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;

g/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty; 

h/ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia HĐQT Công ty DMC - Miền Bắc;

i/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn Điều lệ;

j/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;

k/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

l/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua thay đổi , bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;

m/ Một số vấn đề khác,…

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Văn phòng, Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc, thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

         - Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dmcmienbac@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng!  

Chuyên mục phụ

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn