BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:

 

Biên bản số 33/BB-DMCN & Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2021

 

 

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn