TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

 

 

 

1. Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

2. Giấy ủy quyền của các cá nhân tổ chức tham dự đại hội cổ đông năm 2021

a/ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
b/ Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và KH năm 2021;
c/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và KH năm 2021;
d/ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
e/ Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận năm 2020;
f/ Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và trình chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;
g/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty;
h/ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia HĐQT Công ty DMC - Miền Bắc;
i/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn Điều lệ;
j/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
k/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
l/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;

 

 

 

 

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn